Perheen opas turvallisiin tiloihin

Chen Shenin ja Yaneer Bar-Yamin essee

Thomas Brand
Mar 26, 2020 · 4 min read
Turvallinen tila, Chen Shen (oik. ylh.) ja Yaneer Bar-Yam (oik. alh.)

Niillä korkeariskisillä epidemia-alueilla, joilla hallitus ei ryhdy asianmukaisiin ja riittäviin toimiin koronaviruksen torjumiseksi ja pysäyttämiseksi, perheen, ryhmän tai yhteisön suojeleminen on haastavaa. Tulipalojen leviäminen edellyttää happea, palavaa ainetta ja lämpöä. Samoin koronaviruksen ja sen aiheuttaman COVID-19-taudin leviäminen edellyttää taudille alttiiden yksilöiden ketjua eli palavaa ainetta. Ratkaisu tilanteen korjaamiseksi on:

  1. Vähentää perheen ja muiden välistä fyysistä yhteyttä ja huolehtia välttämättömistä tarpeista; ja riskin kasvaessa

Turvallinen tila hillitsee myös tartuntaa, koska turvalliseen tilaan — eräänlaiseen spontaaniin ja väliaikaiseen yhteiskuntasopimukseen — sitoutuneet eivät omalla toiminnallaan tahattomasti ja/tai tahallisesti levitä sairautta. Yhden turvallisen tilan jäsenet voivat liittoutua muiden kanssa turvallisen tilan tarkoin harkituksi laajentamiseksi tai luodakseen/tukeakseen muiden turvallisia tiloja.

Perheen ja muiden välisten fyysisten yhteyksien vähentäminen:

  • Lue huolellisesti opas yksilöille ja jaa se perheenjäsenillesi. Keskustele perheesi kanssa siitä, miten kaikkien fyysisiä yhteyksiä muihin ihmisiin voidaan tehokkaimmin vähentää.

Turvallisten tilojen luominen korkeariskisissä olosuhteissa:

  • Turvallisen tilan päätarkoitus on, että ihmisryhmä muodostaa yksinäisyyteen vetäytyvän yksilön, joka systemaattisesti vähentää kaikenlaisia fyysiset kontaktit ihmisiin minimiin ja kykenee ylläpitämään omaa toimintaansa ja tukemaan itseään.

Suomennos Chen Shenin ja Yaneer Bar-Yamin (Twitter) esseestä “A family guide with thoughts on safe spaces”. Essee ilmestyi New England Complex Systems Instituten verkkosivuilla 9.3.2020.

Chen Shen työskentelee tutkijana New England Complex Systems Institutessa Bostonissa Yhdysvalloissa. Hän on opiskellut tietojenkäsittelytiedettä (insinööri) ja viestintää, kulttuuria ja teknologiaa (FM).

Yaneer Bar-Yam on fyysikko, järjestelmätieteilijä ja New England Complex Systems Instituten perustaja. Hän on erikoistunut monimutkaisten järjestelmien tutkimukseen ja tehnyt tutkimusta lukuisilla eri tieteenaloilla aina materiaalitieteistä neuraaliverkkoihin.

Kirjoituksen on suomentanut Thomas Brand (Twitter).

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä…

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Thomas Brand

Written by

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store