Taistelukutsu suomalaiselle liike-elämälle

Pelon aika on ohi — nyt on aika taistella

Thomas Brand
Mar 26, 2020 · 6 min read

Niin kaunis on maa,
Niin korkea taivas.
Soi lintujen laulusta kukkiva kunnas
Ja varjoisat veet,
Niin varjoisat veet.

Päivä on kirkas,
Vain metsässä tuulee.
Aika on leikin
Ja naurun ja riemun.
Mukana ystävä kallehin.
Kari Rydman, Niin kaunis on maa

Kuva: Miljo

Mitä merkitystä yritys- ja liike-elämän johtajien asettamalla esimerkillä on työntekijöiden, asiakkaiden, yhteisöjen ja perheiden kannalta? Tänään on aika kannustaa suomalaisyrityksiä ja -yrittäjiä toimimaan vastuullisesti. Työpaikat, yhdessä innovointi ja palveluiden ja palvelusten tarjoaminen eivät ole jääneet mihinkään, vaikka monet asiat ovat koronavirusepidemian myötä ainakin hetkellisesti muuttuneet. COVID-19-pandemia on ennen kaikkea humanitaarinen katastrofi, jonka aiheuttaman inhimillisen kärsimyksen määrää ei voi mitata. Ensimmäinen tehtävä on suojella yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä koronavirukselta ja sen aiheuttamalta COVID-19-taudilta. Liike-elämän johtajien tehtävä on antaa ohjeita ja suosituksia, jotka huomioivat niin työntekijöiden, asiakkaiden kuin laajemman yhteiskunnan elin- ja toimintakyvyn.

Asianmukaisten toimien käynnistäminen lähtee tilannekuvasta ja parhaiden tieteellisten ja kokemukseen perustuvien työterveysprotokollien noudattamisesta halki koko organisaation. Tulevina päivinä ja viikkoina yritystoiminta tulee olemaan äärimmäisen haastavaa, ja kyky mukauttaa käytäntöjä ja toimintatapoja jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa on erittäin tärkeää. Tämä ei ole harjoitus eikä “normaalin liiketoiminnan” jatkaminen ole vaihtoehto niin kauan kuin epidemiatilanne jatkuu. Luotettavin toimintapa on HILLITÄ JA HALLITA virusta, jotta se voidaan pysäyttää. Kuka tahansa voi levittää koronavirusta sitä tietämättään, koska virus voi levitä myös täysin oireettoman tartunnansaaneen mukana. Yksi henkilö, jolla on virus, voi tartuttaa keskimäärin noin 3–4 ihmistä. Tämä saa aikaan sen, että virukseen sairastuneiden ihmisten määrä kasvaa eksponentiaalisesti.

Kaikkien yrityksien pitäisi kertoa työntekijöilleen koronavirustilanteesta jatkuvasti ja rohkaista työntekijöitä ja asiakkaita ainakin alla lueteltuihin toimiin. Ne on otettava käyttöön mahdollisimman laajasti ja niiden noudattamista on valvottava. Jokaisen tulee noudattaa seuraavia ohjeita, riippumatta siitä, että ovatpa he kotona tai töissä.

  • Kannusta ihmisiä pysymään kotona — erityisesti jos oireilet ja/tai tunnet itsesi kipeäksi.

Alustava tarkastuslista perusasioihin:

  • Kerro työntekijöille säännöllisesti koronavirusepidemian etenemisestä, torjunta- ja pysäytystoimista ja organisaation sitoutumisesta poikkeuksellisen vaikean tilanteen normalisoimiseen. Liiketoiminnan jatkuvuus edellyttää monialaista yhteistyötä läpi organisaation. Tietolähteitä ovat muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos, Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ja WHO. Suomessa tietolähteitä kuratoi vapaaehtoistoimin toimiva Pandemia.fi-vapaaehtoisverkosto. Tutustu myös Keskuskauppakamarin, Suomen yrittäjien ja Elinkeinoelämän keskusliiton verkkosivuihin.

Takaa niiden työntekijöiden, joiden on pakko tulla töihin (esimerkiksi terveydenhuollon henkilökunta, pelastuslaitos, poliisit, rekkakuskit, ruokakauppojen työntekijät ja huoltovarmuuden kannalta olennaiset henkilöt), terveys ja turvallisuus luomalla turvallinen työympäristö ja tunnistamalla työntekijään liittyviä riskejä.

  • Käynnistä koronavirusturvallisuus- ja suojausprotokolla. Tämä pitää sisällään muun muassa ruumiinlämmön mittauksen yrityksen tiloihin saapuessa ja itsensä sairaaksi tuntevien henkilöiden käännytyksen takaisin kotiin. Oireilevia, kuumeisia ja/tai sairaita ihmisiä ei tule päästää yrityksen tiloihin. Työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuus ylittää yksilön oikeuden päästä tiloihin.

Varmista, että yrityksesi ei ajaudu kassakriisiin. Yritys on omistajiensa projekti, mutta työntekijät ovat keskeinen osatekijä menestyvää ja kilpailukykyistä yritystä. Keskustele vaihtoehdoista rahoitustilanteen parantamiseksi, puhu työntekijöiden kanssa ja hanki tarvittaessa tietoa ja tukea ulkopuolelta vaihtoehtojen analysoimiseksi ja päätösten tekemiseksi. Harkitse tarvittaessa lomautuksia ja työajan sovittuja lyhennyksiä irtisanomisien sijaan. Ota työntekijät ja/tai työntekijöiden edustajat mukaan keskusteluihin. Huomioi vallitsevat TES-sopimukset ja lainsäädäntö.

  • Jos toimintasi nojaa vahvasti kivijalkamyyntiin, pohdi vaihtoehtoisia tilaus- ja/tai myyntikanavia. Tee yhteistyötä kumppanien ja kilpailijoiden kanssa, jotta esimerkiksi verkkotoimitukset ja -tilaukset saadaan mahdollisimman nopeasti käyttöön.

Viestintä. Viestintä. Viestintä.

Sitouta työntekijät, asiakkaat ja laajempi yhteisö osaksi koronaviruksen torjunta- ja pysäytystoimia. Merkityksellinen, säännöllinen ja luotettava viestintä on olennainen osa hyvää toimintatapaa.

  • Keskity jatkuvasti päivittyvän tiedon jakamiseen sekä yksilöille että koko organisaatiolle merkityksellisellä tavalla. Varmista, että viestintäsi on riittävän suoraviivaista. Muista olla tilanteesta huolimatta järjestelmällinen ja ennakoitava.

COVID-19-tautitilanne etenee nopeasti, mutta oikea hetki ryhtyä toimeen on NYT.

Yritysten, yrittäjien ja liike-elämän toimilla on tärkeä rooli COVID-19-epidemian pysäyttämisessä. Suomen valtion ylimmät toimielimet, valtion keskus-, alue- ja paikallishallinto ja kunnallishallinto, kirkollishallinto ja välillinen julkinen hallinto — Kansaneläkelaitos, Suomen Pankki, Työterveyslaitos ja niin edelleen — tekevät parhaansa tilanteen ratkaisemiseksi. Pysy ajan tasalla nopeasti kehittyvästä tilanteesta

Tänään tilanne näyttää huonolta.

Tilanne voi olla vielä huonompi huomenna.

Älä menetä uskoasi.

Me voitamme tämän taistelun.

Turvaa ihmiset ja yhteisö.

Turvaa elämän jatkuvuus.

Turvaa järjestelmätaso.

Tämä kirjoitus on laadittu NESCI:n “Call-to-Action Checklist for US Business Leaders” ja “Business Guidelines for Addressing the Coronavirus” pohjalta. Se ei ole suunnattu yhdellekään yritykselle erikseen, vaan se vain sisältää erilaisia ajatuksia ja pohdintoja siitä, mitä yritykset ja yrittäjät voivat tehdä COVID-19-epidemian torjumiseksi ja taudin leviämisen pysäyttämiseksi.

Suojele itseäsi. Suojele perhettäsi. Suojele yhteisöäsi.

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä…

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Thomas Brand

Written by

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store