Brandin kirjasto
Published in

Brandin kirjasto

Työnteko ja säästäminen ovat vallankumouksellisia tekoja

Pierre Rochardin klassikkoessee vuodelta 2012

Hallitus on olemassa, koska se on de facto tasapainoratkaisu oikeus- ja puolustuspalvelujen tarjoamiseksi. Tämä tasapaino johtuu ideologiasta, korkeista transaktiokustannuksista ja omaisuuserien erityisominaisuuksista. Pitäisikö meidän yrittää vakuuttaa ihmiset siitä, että ideologiamme on oikea tasapainotilan muuttamiseksi, vai pitäisikö pyrkiä vain vähentämään transaktiokustannuksia ja heikentämään omaisuuserien erityisominaisuuksia.

Alla oleva kaavio havainnollistaa, miten tietyn tavaran tai palvelun markkinarakenne on sisäsyntyisten rajoitteiden tulos.

Markkinat

Tavoitteemme libertaareina on siirtää taloudellista toimintaa pois valtion monopoleilta kohti tiettyyn keskittyneitä yrityksiä, jotka ostavat ja myyvät spot-markkinoilla. Onneksi siirtymä tapahtuu automaattisesti, kun yhteiskunnan pääomakanta kasvaa, riippumatta hallituksen yrityksistä puuttua toimintaan tai poliittisesta aktivismista. Uusi pääomanmuodostus antaa sysäyksen kahdelle tendenssille, jotka puskevat kaikkien toimialojen tasapainoa kohti hajautettuja markkinoita: kasvava teknologinen kehitys ja syvenevä työnjako.

Yritykset ja yksilöt eivät kykene kehittämään uutta teknologiaa ilman, että heillä on säästöjä tai pääomaa, jotka on varattu spekulatiiviseen tutkimukseen tai sen rahoittamiseen. Kun teknologia on kaupallistettu, se alentaa etsintä- ja informaatiokustannuksia (Google, Wikipedia), neuvottelukustannuksia (Amazon, eBay) ja toimeenpanokustannuksia (Visa, PayPal). Teknologia heikentää myös valtiollisten instituutioiden erityisominaisuuksia uusien välineiden, kuten kirjapainotaidon, tuliaseiden, tietokoneiden, kameroiden ja kryptovaluuttojen avulla.

Vakuutusalan työnjako on libertaristeille erityisen tärkeä, koska vakuutusyhtiöt ovat erikoistuneet henkeen, sopimuksiin ja omaisuuteen liittyviä riskejä. Pääoman kasautumisen mahdollistama työnjako on ollut niin suurta, että vakuutusala on kehittynyt 1600-luvun pelkistä merivakuutuksista kattamaan kaiken vakuuttamisen lemmikkielimistä poliittisiin riskeihin. Seuraava kaavio osoittaa, miten vakuutukset tuppaavat kasvamaan yhteiskunnan varallisuuden funktiona.

Muiden kuin henkivakuutusten määrä kotitalouksien keskimääräisten tulojen funktiona

Vakuutus- ja jälleenvakuutusyhtiöillä on yhä enemmän resursseja, jotka on suunnattu riskien toteutumisen ehkäisemiseen ja tappioiden vähentämiseen riskien realisoituessa. Näitä ovat esimerkiksi palontorjunta-, turvallisuus- ja riskienhallintapalvelut. Vakuutusyhtiöiden koon kasvaessa niiden kannustimet ja mahdollisuudet suorittaa liiketoimia tehokkaiden yksityisten yritysten kanssa perinteisesti julkisina pidetyistä palveluista lisääntyvät. Vakuutusyhtiöt osallistuvat jo nyt yksityisiin välimiesmenettelyihin, koska ne ovat edullisempia ja vähemmän aikaa vieviä kuin valtion tuomioistuimet. On vain ajan kysymys, milloin vakuutusyhtiöiden vaikutusvalta synnyttää täysin yksityisen oikeusjärjestelmän ja valtio menettää tärkeimmän kilpailuetunsa: oikeusmonopolin.

Tämän optimistisen näkemyksen arvostelijoiden vasta-argumentti on se, että myös hallituksilla on enemmän resursseja ja teknologiaa, mikä kumoaa kaikki yksityisen sektorin edut, toisin sanoen talouskasvu ruokkii valtion kasvua, ja meidän kaikkien pitäisi ryhtyä John Galtiksi tai agoristiksi. Tässä vasta-argumentissa ei oteta huomioon hallituksen täysin kestämättömiä verotus- ja rahapoliittisia toimia eikä niiden taipumusta verottaa niin alhaisilla verokannoilla, että talouskasvu ei täysin tyrehdy. Ensin mainittu johtaa valtion itsetuhoon, kun taas jälkimmäinen takaa yksityisen talouden jatkuvan kasvun.

Kun otetaan huomioon, että yksityisoikeudellinen yhteiskunta on pitkällä aikavälillä väistämätön, mitä nuoren libertaariaktivistin on enää tehtävä?

Jos nautit politiikasta, voit kaikin mokomin jatkaa keskuspankkitoiminnan kritiikkiä ja vaatia erilaisten tukiaisten alasajoa. Sinun on kuitenkin syytä ymmärtää, että kyse on natsi-Saksassa vaikuttaneen Valkoisen ruusun kaltaisen vastarintaryhmän toiminnasta: kyse on jaloista pyrkimyksistä, mutta ne ovat merkityksettömiä isossa kuvassa. Lobbaamiseen, vaalien järjestämiseen ja muuten kadunkulmilta huuteluun liittyy myös vaihtoehtoiskustannuksia.

Terveellisempi ja antoisampi lähestymistapa on maksimoida pääomanmuodostus:

  1. Tee uraa erikoisalalla, jota rakastat ja joka tuottaa todellista arvoa.
    — Älä alistu politiikan pelinappulaksi
    — Älä ole mukana verkostomarkkinointihuijauksissa
    — Älä mene akateemiseen maailmaan
  2. Säästä mahdollisimman paljon tuloistasi ja vakuuta itsesi, läheisesti ja omaisuutesi
  3. Sijoita innovatiiviseen yrittäjyyteen, olipa kyse sitten siitä yrityksestä, jossa työskentelet, omasta yrityksestäsi tai kumppaniesi yrityksestä

Tämä lähestymistapa johtaa henkilökohtaiseen vaurauteen, yhteiskunnan pääomakannan kasvuun, teknologiseen edistykseen ja nopeuttaa valtiollisten monopolien väistämätöntä tuhoa. Mikä tärkeintä, se vapauttaa sinut siitä, että sinun ei tarvitse tyrkyttää aggressiivisesti poliittisia mielipiteitäsi sukulaisillesi juuri milloinkaan.

Jätä valtio huomiota. Kerrytä pääomaa.

Suomennos Pierre Rochardin (Twitter) kirjoittamasta artikkelista “Working and Saving are Revolutionary Acts”. Artikkeli on julkaistu Satoshi Nakamoto Instituten verkkosivuilla 24. joulukuuta 2012.

Rochard on toinen Satoshi Nakamoto Instituten perustajista ja tunnettu Bitcoin-vaikuttaja. Hän on työskennellyt aiemmin perustamassaan Bitcoin Consulting -yrityksessä. Rochard työskentelee tällä hetkellä Krakenin palveluksessa Bitcoin-evankelistana. Hän vetää yhdessä Michael Goldstein kanssa Noded Bitcoin Podcast -keskusteluohjelmaa.

Kirjoituksen on suomentanut Thomas Brand (Twitter).

--

--

--

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Thomas Brand

Thomas Brand

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

More from Medium

INTRODUCING sKUJI — THE BEST WAY TO EARN $KUJI AND APEX bASSETS

Book review Book name:- The Alchemist Review by:- M Hassan Jan CMS:- 359533 Paulo Coelho’s…

Drones — the newest attraction at theme parks

Why not Leave the EU? On Timothy D. Snyder’s Speech at Judenplatz