Yhteisön tuki ja turva COVID-19-tilanteessa

Naomi Bar-Yamin, Chen Shenin ja Yaneer Bar-Yamin essee

Thomas Brand
Mar 31, 2020 · 4 min read
Naomi Bar-Yam, Chen Shen (oik. ylh) ja Yaneer Bar-Yam

Koronavirusepidemian vastaiset suojaustoimet (lockdown) vaikuttavat häiritsevästi työntekoon, palvelutuotantoon ja muuhun yhteiskuntaan. Toimet vaikuttavat yksilöihin eri tavoin ja saattavat olla jopa vakavia joidenkin ihmisten kannalta. Täten on tärkeää puuttua sosiaaliseen syrjäytymiseen ja kaikkeen siihen liittyvään. Perhe, ystävät ja yhteisö ovat välttämättömiä tukijärjestelmiä.

Jokaisen käsi, jota emme kättele, on oltava soittamamme puhelu. Jokaisen syleilyn, jota vältämme, on oltava sanallinen lämmön ja huolenpidon ilmaus. Jokaisen ihmisten välisen sentin ja metrin etäisyyden on oltava ajatuksia siitä, kuinka voimme auttaa niitä, jotka saattavat tarvita apuamme.

- Rabbi Kanefsky, B’nai David-Judea, Los Angeles

On olemassa useita näkökohtia siihen, miten yksilöt voivat rakentaa yhteisöllisyyttä ja miten järjestäytynyt yhteisö voi kehittää keskinäistä tukea:

Suomennos Naomi Bar-Yamin, Chen Shenin ja Yaneer Bar-Yamin (Twitter) esseestä “Community action and support for COVID 19”. Essee ilmestyi New England Complex Systems Instituten verkkosivuilla 21.3.2020.

Naomi Bar-Yam on työskennellyt äitien ja lasten terveyden parissa yli 30 vuotta. Hänet tunnetaan imetyksen puolestapuhujana. Naomi on julkaissut myös imetystä koskevaa tieteellistä tutkimusta.

Chen Shen työskentelee tutkijana New England Complex Systems Institutessa Bostonissa Yhdysvalloissa. Hän on opiskellut tietojenkäsittelytiedettä (insinööri) ja viestintää, kulttuuria ja teknologiaa (FM).

Yaneer Bar-Yam on fyysikko, järjestelmätieteilijä ja New England Complex Systems Instituten perustaja. Hän on erikoistunut monimutkaisten järjestelmien tutkimukseen ja tehnyt tutkimusta lukuisilla eri tieteenaloilla aina materiaalitieteistä neuraaliverkkoihin.

Kirjoituksen on suomentanut Thomas Brand (Twitter).

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä…

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Thomas Brand

Written by

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store