Anyone can publish on Medium per our Policies, but we don’t fact-check every story. For more info about the coronavirus, see cdc.gov.

Yksilön, yhteisön ja hallituksen varhaisvaiheen torjuntaohjeistus epidemian varalta (V3)

Chen Shenin ja Yaneer Bar-Yamin essee

Thomas Brand
Mar 23 · 4 min read
Yaneer Bar-Yam ja Chen Shen

Kiinan Wuhanista alkunsa saanut koronavirusepidemia aiheuttaa noin 20 prosentille sairastuneita vakavia oireita ja noin kaksi prosenttia sairastuneista kuolee tautiin ja/tai sen aiheuttamiin komplikaatioihin ja/tai viruksen kiihdyttämiin perussairauksiin. Tyypillinen itämisaika on noin kolme päivää, mutta se voi ulottua ainakin 14 päivään ja eräiden arvioiden mukaan jopa 24 tai 27 päivää. Se on erittäin helposti tarttuvaa ja uusia tartuntatapauksia ilmaantuu joka päivä noin 50 prosenttia enemmän (koronaviruksen tarttuvuudesta kertova R0-luku on noin 3–4), ellei ryhdytä suuriin ponnistuksiin. Jos siitä tulee laajalle levinnyt pandemia tai endemia, se muuttaa kaikkien maailman ihmisten elämää. On ehdottomasti toimittava epidemian rajoittamiseksi ja pysäyttämiseksi, eikä sen leviämistä tule hyväksyä. Tarjoamme nämä ohjeet yksilöille, yhteisöille ja hallituksille. Näiden avulla eri toimijat voivat ohjata omaa toimintaansa.


Henkilökohtaiset ja yhteisölliset ohjeet

 • Ota vastuu omasta terveydestäsi ja jaa vastuu naapurustosi terveydestä tietoisuuden ja kurinalaisuuden avulla.
 • Harjoittele kotona pysymistä ja fyysistä etäisyyttä.
 • Vältä koskettamasta pintoja julkisissa tai jaetuissa tiloissa.
 • Vältä kokoontumisia.
 • Vältä suoraa kosketusta muihin, pese kädet säännöllisesti ja käytä maskia tai kasvosuojainta, kun olet läheisessä yhteydessä mahdollisesti tartunnan saaneiden ja/tai sinulta tartunnan saavan ihmisten kanssa.
 • Peitä yskökset, aivastukset ja niistäminen. Käytä kertakäyttönenäliinoja. Älä syljeskele ympäriinsä.
 • Seuraa kehosi lämpötilaa tai muita varhaisia infektio-oireita (yskä, aivastelu, vuotava nenä, kurkkukipu).
 • Harjoittele itsekaranteenia, jos sinulla on varhaisia oireita.
 • Jos oireet jatkavat kehittymistä, järjestä turvallinen kuljetus lääkärihoitoon hallituksen ja/tai terveysviranomaisten antamien suositusten mukaisesti. Välttele julkista liikennettä, käytä kasvosuojaa ja/tai naamaria.
 • Alueilla, joilla tartuntariski on suurentunut, tarjoa apuasi ja tarvikkeita yhteisösi jäsenille ilman fyysistä kontaktia; voit jättää tarvikkeet ja muut tavarat ulko-ovelle, josta henkilöt voivat noutaa ne valvotusti.
 • Tee yhteistyötä muiden kanssa turvallisten vyöhykkeiden ja/tai turvallisten yhteisöjen luomiseksi. Keskustele turvallisuudesta perheesi ja ystäviesi kanssa, puhu turvaohjeista, tunnista turvaohjeita noudattava tahot, sovi yhteiset käytännöt ja toimintatavat, seuraa toimintaa ja jaa tarpeessa oleville, keskustele huolenaiheista ja mahdollisuuksista.
 • Ole kriittinen huhuja vastaan ja älä levitä väärää tietoa ja/tai kuulopuheita.

Yhteisön ja hallituksen ohjeet

 • Aseta rajatarkastukset oireiden varalle niitä yhteisöjä ja/tai maita vastaan, joissa on käynnissä aktiivisia infektioita ja/tai epidemiatilanne.
 • Järjestä 14 päivän karanteenit kaikille riskialttiille henkilöille, jotka haluavat saapua tartunnasta vapaille vihreille alueille.
 • Kohonneen riskin alueilla koordinoi naapurustoryhmittymät, jotka seuraavat oireiden kehittymistä ovelta ovella kosketuksettomien infrapunalämpömittarien avulla ja käyttävät henkilökohtaisia suojavälineitä ja -varusteita.
 • Ovelta ovelle kiertävät naapurustoryhmien tulisi myös tunnistaa tuki- ja apupalveluita tarvitsevat ihmiset.

Hallituksen ohjeet

 • Valmistele etukäteen strategiset resurssit, kuten suojanaamarit ja -maskit, henkilökohtaiset suojavarusteet ja testisarjat. Määrittele logistiikkareitit kaikilla tasoilla, mukaan luettuna jakelureitit.
 • Tunnista alueet, joilla infektioita on vahvistettu tai niitä epäillään.
 • Lopeta ei-välttämätön kuljetustoiminta tartunnan saaneiden ja tartunnasta vapaiden alueiden välillä.
 • Eristä yksilöt, joilla on epäilty tai vahvistettu infektio, erillisiin hoitotiloihin. Varusta tilat riittävillä lääketieteellisillä resursseilla, mukaan lukien henkilönsuojaimet ja suojavarusteet.
 • Oireiden saaneiden ihmisten tulee nojata erityisesti suunniteltuun prosessiin. Ihmiset kuljetetaan nimetyille terveydenhuoltoasemille testausta varten, jotta minimoidaan julkisen liikenteen tai taksien käyttö.
 • Sovella karanteenia ja testausta kaikkiin niihin henkilöihin, jotka ovat olleet tekemisissä tunnistetun tautitapauksen kanssa.
 • Edistä yleistä tietoisuutta:
  — Tyypilliset oireet ja mahdolliset tartuntatavat
  — Korosta COVID-19:n korkeaa tartuntariskiä ja yleensä lieviä oireita rohkaistaksesi heitä hakeutumaan lääkärihoitoon.
  — Edistä henkilökohtaisen hygienian merkitystä ja korosta sen tärkeyttä, mukaan lukien usein toistuva käsienpesu, maskien ja tarvittavien suojaimien käyttö yleisissä tiloissa ja yksilöiden välisen fyysisen kosketuksen välttäminen.
 • Älä salli julkisia kokoontumisia
 • Kiinnitä erityistä huomiota niiden ihmisten terveyteen, jotka liikkuvat tiheästi suljetuissa tiloissa, kuten vankiloissa, sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutuskeskuksissa, avustetussa asumisessa, hoitokodeissa, hotelleissa, eläkeläisyhteisöissä, vanhain- ja palvelukodeissa, asuntoloissa, mielisairaaloissa ja muissa vastaavissa.
 • Edistä yhteisön vastuuta tartunnan saaneilla alueilla.
 • Valitse jokaisesta naapurustosta ja/tai yhteisöstä ryhmä ihmisiä, jonka päivittäiseen työhön liittyy toistuvia ihmiskontakteja. Seuraa heidän kuntoaan päivittäin ja auta heitä havaitsemaan infektioita ja estämään tartuntoja.
 • Harjoittele viestintää ja resurssien toimitusta ja jakelua syrjäisille alueille.
 • Jaa tietoa tautitapausten tunnistamisesta, potilaan matkustushistoriasta, hoitotoimenpiteistä, ehkäisystrategioista ja lääketieteellisten tarvikkeiden ja/tai välineiden puutteista kansainvälisten yhteisöjen ja WHO:n kanssa.
 • Luo hoitosuunnitelma sellaisille potilaille, joilla on samanlaisia oireita, mutta jotka eivät ole COVID-19-infektiosta kärsiviä.
 • Alueilla, joilla on aktiivisia tartuntoja:
  — Sulje uskonnolliset yhteisöt, koulut ja yritykset.
  — Rajaa ihmiset pysymään kotona ja tarjoa tukea avuntarvitsijoille. Toimita tavarat ilman henkilökohtaista kontaktia.
  — Suorita ovelta ovelle -nouto niille ihmisille, joilla on varhaisia oireita ja palvelutarpeita, suojaa henkilöt tarvittavin suojaimin ja varustein, ja tue toimenpiteiden tehoa yhteisön ponnisteluin. Sitouta yhteisö ponnisteluihin.

Suomennos Chen Shenin ja Yaneer Bar-Yamin (Twitter) esseestä “Individual, community and government early outbreak response guidelines version 3”. Essee ilmestyi New England Complex Systems Instituten verkkosivuilla 2.3.2020.

Chen Shen työskentelee tutkijana New England Complex Systems Institutessa Bostonissa Yhdysvalloissa. Hän on opiskellut tietojenkäsittelytiedettä (insinööri) ja viestintää, kulttuuria ja teknologiaa (FM).

Yaneer Bar-Yam on fyysikko, järjestelmätieteilijä ja New England Complex Systems Instituten perustaja. Hän on erikoistunut monimutkaisten järjestelmien tutkimukseen ja tehnyt tutkimusta lukuisilla eri tieteenaloilla aina materiaalitieteistä neuraaliverkkoihin.

Kirjoituksen on suomentanut Thomas Brand (Twitter).

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä…

Thomas Brand

Written by

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade