Điều gì làm bạn trở nên khác biệt?

Bạn có khả năng nhìn thấy một khoảng trống trên thị trường vừa sức mình để tấn công và đưa ra sản phẩm có tiềm năng rất lớn để phát triển ở đó. Tuy nhiên, không phải bạn là người duy nhất có ý định này. Vì cạnh tranh hiện nay rất khốc liệt, cho nên các thị trường ngách được các công ty khởi nghiệp quan tâm rất nhiều. Vấn đề đặt ra là một khi có nhiều người cùng định hướng tiếp cận, bạn phải làm gì để trở nên khác biệt?

Đối với các thương hiệu mới, đây là một câu hỏi hóc búa mà các nhà quản trị sớm muộn cũng phải đối mặt trong tương lai, bởi doanh nghiệp họ không có lịch sử và quá trình thừa kế lâu đời như các ông trùm trên thế giới như Nikes, GES và Microsoft… Nó đòi hỏi bạn phải suy nghĩ để tạo ra những nguyên tắc, triết lý nhằm làm cho doanh nghiệp bạn trở nên khác biệt và độc đáo. Tính truyền cảm hứng và chiến lược của nó cần phải đồng đều như nhau. Nó sẽ tạo động lực cho bạn mỗi sáng, đồng thời giống như kim chỉ nam, nó cũng giúp bạn khi cần ra các quyết định.

Bạn có thể là người tiên phong trên thị trường, tuy nhiên việc xác định những gì làm cho bạn trở nên khác biệt là vô cùng quan trọng. Đặc biệt là khi lĩnh vực hoạt động của bạn ngày càng trở nên phức tạp và cạnh tranh hơn.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.