รับสมัคร Unity3d developer (Programmer)

นี่ไม่ใช่โพสท์รับสมัครทีมงานจริงจังแต่อย่างใด แค่อยากลองลิสต์ให้ดูว่า ถ้าจะหาคนมาช่วยงาน จะอยากได้คนที่มีความสามารถอะไรบ้าง

ความรู้ทั่วไป โดยทั่วไป จะใช้ภาษา C# ทำงานเป็นหลักจึงต้องการคนที่มีความรู้ทั่วไปดังนี้
- เข้าใจ OOP 
- ใช้พวก ADT เป็น (พวก List, Dictionary, Queue)
- ใช้พวก Design Pattern เป็น อย่างน้อยขอให้เป็น Singleton, Factory, Observer, Decorator (ศึกษาได้ที่นี่)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Unity3d นอกจากใช้งาน editor ในการวาง game object, ใส่ component ต่างๆ เป็นแล้ว ก็อยากได้คนที่มีความรู้ดังนี้

- ใช้พวก Message function เป็น และเข้าใจลำดับการทำงานด้วย (พวก Awake, Update, OnCollisionEnter)
- ใช้ Coroutine เป็น

- เข้าใจการทำงานของ Transform 

- ใช้ Predefined เป็น (ศึกษาได้ที่นี่)

- ใช้ Animation/Animator เป็น

- ใช้ Tween เป็น

[Optional] ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Web service 

- ใช้คลาส WWW และ WWWForm เป็น

- เข้าใจ Get/Post

- ใช้ JSON เป็น

- เข้ารหัส/ถอดรหัส MD5/AES เป็น

ก็ไม่เยอะนะ ;)

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Ittipon Teerapruettikulchai’s story.