สอนใช้ SourceTree ให้พอทำงานด้วยกันได้

ไปโหลด SourceTree มาลงก่อน
ไปโหลด SourceTree แล้วลงก่อน URL: https://www.sourcetreeapp.com/

เปิด SourceTree แล้วเริ่มต้นจากการ Clone repository เลย

Clone repository
ก่อนจะเริ่มทำสิ่งต่างๆ กับ Project ที่เคยสร้างไว้ ต้องไป Clone ไฟล์จาก Server มาไว้ที่เครื่องเราก่อน

โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. กดเมนู + New Repositiory เลือก Clone from URL

2. ใส่ Source URL กำหนด Destination Path, ตั้งชื่อ ตามใจ แล้วกด Clone

หลังจาก Clone เสร็จ โผล่หน้าต่างประมาณนี้

สร้าง Branch ใหม่
ก่อนจะเริ่มการทำสิ่งต่างๆ กับ Project ควรสร้าง Branch ใหม่ เพื่อที่เวลา Commit และ Push การเปลี่ยนแปลง จะไม่ไปทับกับ Branch หลัก

โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คลิกปุ่ม Branch

2. กำหนด ชื่อ Branch ที่ต้องการ แล้วกด Create Branch

หลังจากสร้างแล้ว อยากทำอะไรกับ Project ก็ทำเลย
Commit สิ่งที่ทำ
หลังจากที่ทำสิ่งต่างๆ เช่น แก้ Code, แก้ Scene, เพิ่มไฟล์ใหม่ ฯลฯ แล้ว เราก็ Commit สิ่งที่ทำไป

โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ใน Workspace คลิกที่ File status

2. เลือกไฟล์ที่ต้องการ Commit แล้วคลิกขวาเลือก Add to index

3. เขียนบอกรายระเอียดหน่อยว่าทำอะไรไปแล้ว แล้วกด Commit

ควร Commit บ่อยๆ เพื่อที่เวลาทำอะไรผิดพลาดไป จะสามารถ Revert สิ่งที่ทำได้

Push สิ่งที่ทำไว้ ไปที่ Server
สิ่งที่เราทำมันจะถูกทำเฉพาะกับเครื่องเรา เราสามารถ Push สิ่งที่ทำไปที่ Server ได้ เพื่อให้คนในทีมสามารถเข้ามาดูได้

โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกปุ่ม Push

2. จะโผล่หน้าต่างให้เลือก Remote Branch จะปกติจะถูกกำหนดเป็น Branch ที่เราเลือกไว้อยู่แล้ว ก็ไม่ต้องเลือกอะไร แล้วกด OK เลย

สร้าง Pull Request
สร้าง Pull Request เพื่อให้คนในทีมมาตรวจสอบ ก่อนให้ Branch หลัก Pull สิ่งที่ทำไป

โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกขวาที่ Branch ที่เราทำงานอยู่ แล้วเลือก Create Pull Request…

2. จะโผล่หน้าเว็บ แล้วแต่ว่าเราใช้ Git Server เจ้าไหน เลือก Base branch ใส่รายละเอียด แล้วกดสร้าง Pull Request เลย

Pull การเปลี่ยนแปลงมาที่เครื่องเรา
หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ Branch หลัก แล้วมันอาจจะยังไม่ถูก Apply ในเครื่องเรา ซึ่ง SourceTree จะบอกเราอยู่แล้วเวลามีการเปลี่ยนแปลงที่เรายังไม่ได้ Pull มา เราต้อง Pull สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมาที่เครื่องเรา

โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกปุ่ม Pull

2. จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกรายละเอียดการ Pull ซึ่ง เราสามารถเลือก Branch ในส่วนของ Remote branch to pull ที่เราต้องการ Pull มาได้ เลือกแล้วกด OK

Like what you read? Give Ittipon Teerapruettikulchai a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.