Buildig
Published in

Buildig

Simiste küla nime taastamise lugu

Simiste bussipeatus. FOTO: Irina Mägi, Saarte Hääl

Simisti külavanem esitas Muhu vallavalitsusele pöördumise, milles palub külale ennistada ajalooline nimi Simisteks.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store