BTF Books4Kids — İÖO Kitap Listesi

2016 senesi için ilk okul seviyesi kitap setimizde 135 adet kitap bulunmaktadır. Sponsor olmak isterseniz, KDV ve nakliye dahil, kitap setimizin maaliyeti $325 dolardır. Türkiye’de güç ortağımız Pandora Kitabevidir.

Like what you read? Give Bridge to Turkiye Fund a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.