IAB Advertising Category Codes for Roku and Connected TV Channels

If you are adding streaming advertising to your Roku or other Connected TV channel, you may be asked to categorize your channel’s content using one of these codes from the Interactive Advertising Bureau’s Quality Assurance Guidelines (QAG) Taxonomy— the standard used for categorizing creative.

“IAB1": “Arts & Entertainment”
“IAB1–1": “Books & Literature”
“IAB1–2": “Celebrity Fan/Gossip”,
“IAB1–3": “Fine Art”,
“IAB1–4": “Humor”,
“IAB1–5": “Movies”,
“IAB1–6": “Music”,
“IAB1–7": “Television”,

“IAB2": “Automotive”,
“IAB2–1": “Auto Parts”,
“IAB2–2": “Auto Repair”,
“IAB2–3": “Buying/Selling Cars”,
“IAB2–4": “Car Culture”,
“IAB2–5": “Certified Pre-Owned”,
“IAB2–6": “Convertible”,
“IAB2–7": “Coupe”,
“IAB2–8": “Crossover”,
“IAB2–9": “Diesel”,
“IAB2–10": “Electric Vehicle”,
“IAB2–11": “Hatchback”,
“IAB2–12": “Hybrid”,
“IAB2–13": “Luxury”,
“IAB2–14": “MiniVan”,
“IAB2–15": “Mororcycles”,
“IAB2–16": “Off-Road Vehicles”,
“IAB2–17": “Performance Vehicles”,
“IAB2–18": “Pickup”,
“IAB2–19": “Road-Side Assistance”,
“IAB2–20": “Sedan”,
“IAB2–21": “Trucks & Accessories”,
“IAB2–22": “Vintage Cars”,
“IAB2–23": “Wagon”,

“IAB3": “Business”,
“IAB3–1": “Advertising”,
“IAB3–2": “Agriculture”,
“IAB3–3": “Biotech/Biomedical”,
“IAB3–4": “Business Software”,
“IAB3–5": “Construction”,
“IAB3–6": “Forestry”,
“IAB3–7": “Government”,
“IAB3–8": “Green Solutions”,
“IAB3–9": “Human Resources”,
“IAB3–10": “Logistics”,
“IAB3–11": “Marketing”,
“IAB3–12": “Metals”,

“IAB4": “Careers”,
“IAB4–1": “Career Planning”,
“IAB4–2": “College”,
“IAB4–3": “Financial Aid”,
“IAB4–4": “Job Fairs”,
“IAB4–5": “Job Search”,
“IAB4–6": “Resume Writing/Advice”,
“IAB4–7": “Nursing”,
“IAB4–8": “Scholarships”,
“IAB4–9": “Telecommuting”,
“IAB4–10": “U.S. Military”,
“IAB4–11": “Career Advice”,

“IAB5": “Education”,
“IAB5–1": “7–12 Education”,
“IAB5–2": “Adult Education”,
“IAB5–3": “Art History”,
“IAB5–4": “Colledge Administration”,
“IAB5–5": “College Life”,
“IAB5–6": “Distance Learning”,
“IAB5–7": “English as a 2nd Language”,
“IAB5–8": “Language Learning”,
“IAB5–9": “Graduate School”,
“IAB5–10": “Homeschooling”,
“IAB5–11": “Homework/Study Tips”,
“IAB5–12": “K-6 Educators”,
“IAB5–13": “Private School”,
“IAB5–14": “Special Education”,
“IAB5–15": “Studying Business”,

“IAB6": “Family & Parenting”,
“IAB6–1": “Adoption”,
“IAB6–2": “Babies & Toddlers”,
“IAB6–3": “Daycare/Pre School”,
“IAB6–4": “Family Internet”,
“IAB6–5": “Parenting — K-6 Kids”,
“IAB6–6": “Parenting teens”,
“IAB6–7": “Pregnancy”,
“IAB6–8": “Special Needs Kids”,
“IAB6–9": “Eldercare”,

“IAB7": “Health & Fitness”,
“IAB7–1": “Exercise”,
“IAB7–2": “A.D.D.”,
“IAB7–3": “AIDS/HIV”,
“IAB7–4": “Allergies”,
“IAB7–5": “Alternative Medicine”,
“IAB7–6": “Arthritis”,
“IAB7–7": “Asthma”,
“IAB7–8": “Autism/PDD”,
“IAB7–9": “Bipolar Disorder”,
“IAB7–10": “Brain Tumor”,
“IAB7–11": “Cancer”,
“IAB7–12": “Cholesterol”,
“IAB7–13": “Chronic Fatigue Syndrome”,
“IAB7–14": “Chronic Pain”,
“IAB7–15": “Cold & Flu”,
“IAB7–16": “Deafness”,
“IAB7–17": “Dental Care”,
“IAB7–18": “Depression”,
“IAB7–19": “Dermatology”,
“IAB7–20": “Diabetes”,
“IAB7–21": “Epilepsy”,
“IAB7–22": “GERD/Acid Reflux”,
“IAB7–23": “Headaches/Migraines”,
“IAB7–24": “Heart Disease”,
“IAB7–25": “Herbs for Health”,
“IAB7–26": “Holistic Healing”,
“IAB7–27": “IBS/Crohn’s Disease”,
“IAB7–28": “Incest/Abuse Support”,
“IAB7–29": “Incontinence”,
“IAB7–30": “Infertility”,
“IAB7–31": “Men’s Health”,
“IAB7–32": “Nutrition”,
“IAB7–33": “Orthopedics”,
“IAB7–34": “Panic/Anxiety Disorders”,
“IAB7–35": “Pediatrics”,
“IAB7–36": “Physical Therapy”,
“IAB7–37": “Psychology/Psychiatry”,
“IAB7–38": “Senor Health”,
“IAB7–39": “Sexuality”,
“IAB7–40": “Sleep Disorders”,
“IAB7–41": “Smoking Cessation”,
“IAB7–42": “Substance Abuse”,
“IAB7–43": “Thyroid Disease”,
“IAB7–44": “Weight Loss”,
“IAB7–45": “Women’s Health”,

“IAB8": “Food & Drink”,
“IAB8–1": “American Cuisine”,
“IAB8–2": “Barbecues & Grilling”,
“IAB8–3": “Cajun/Creole”,
“IAB8–4": “Chinese Cuisine”,
“IAB8–5": “Cocktails/Beer”,
“IAB8–6": “Coffee/Tea”,
“IAB8–7": “Cuisine-Specific”,
“IAB8–8": “Desserts & Baking”,
“IAB8–9": “Dining Out”,
“IAB8–10": “Food Allergies”,
“IAB8–11": “French Cuisine”,
“IAB8–12": “Health/Lowfat Cooking”,
“IAB8–13": “Italian Cuisine”,
“IAB8–14": “Japanese Cuisine”,
“IAB8–15": “Mexican Cuisine”,
“IAB8–16": “Vegan”,
“IAB8–17": “Vegetarian”,
“IAB8–18": “Wine”,

“IAB9": “Hobbies & Interests”,
“IAB9–1": “Art/Technology”,
“IAB9–2": “Arts & Crafts”,
“IAB9–3": “Beadwork”,
“IAB9–4": “Birdwatching”,
“IAB9–5": “Board Games/Puzzles”,
“IAB9–6": “Candle & Soap Making”,
“IAB9–7": “Card Games”,
“IAB9–8": “Chess”,
“IAB9–9": “Cigars”,
“IAB9–10": “Collecting”,
“IAB9–11": “Comic Books”,
“IAB9–12": “Drawing/Sketching”,
“IAB9–13": “Freelance Writing”,
“IAB9–14": “Genealogy”,
“IAB9–15": “Getting Published”,
“IAB9–16": “Guitar”,
“IAB9–17": “Home Recording”,
“IAB9–18": “Investors & Patents”,
“IAB9–19": “Jewelry Making”,
“IAB9–20": “Magic & Illusion”,
“IAB9–21": “Needlework”,
“IAB9–22": “Painting”,
“IAB9–23": “Photography”,
“IAB9–24": “Radio”,
“IAB9–25": “Roleplaying Games”,
“IAB9–26": “Sci-Fi & Fantasy”,
“IAB9–27": “Scrapbooking”,
“IAB9–28": “Screenwriting”,
“IAB9–29": “Stamps & Coins”,
“IAB9–30": “Video & Computer Games”,
“IAB9–31": “Woodworking”,

“IAB10": “Home & Garden”,
“IAB10–1": “Appliances”,
“IAB10–2": “Entertaining”,
“IAB10–3": “Environmental Safety”,
“IAB10–4": “Gardening”,
“IAB10–5": “Home Repair”,
“IAB10–6": “Home Theater”,
“IAB10–7": “Interior Decorating”,
“IAB10–8": “Landscaping”,
“IAB10–9": “Remodeling & Construction”,

“IAB11": “Law, Gov’t & Politics”,
“IAB11–1": “Immigration”,
“IAB11–2": “Legal Issues”,
“IAB11–3": “U.S. Government Resources”,
“IAB11–4": “Politics”,
“IAB11–5": “Commentary”,

“IAB12": “News”,
“IAB12–1": “International News”,
“IAB12–2": “National News”,
“IAB12–3": “Local News”,
“IAB13": “Personal Finance”,
“IAB13–1": “Beginning Investing”,
“IAB13–2": “Credit/Debt & Loans”,
“IAB13–3": “Financial News”,
“IAB13–4": “Financial Planning”,
“IAB13–5": “Hedge Fund”,
“IAB13–6": “Insurance”,
“IAB13–7": “Investing”,
“IAB13–8": “Mutual Funds”,
“IAB13–9": “Options”,
“IAB13–10": “Retirement Planning”,
“IAB13–11": “Stocks”,
“IAB13–12": “Tax Planning”,

“IAB14": “Society”,
“IAB14–1": “Dating”,
“IAB14–2": “Divorce Support”,
“IAB14–3": “Gay Life”,
“IAB14–4": “Marriage”,
“IAB14–5": “Senior Living”,
“IAB14–6": “Teens”,
“IAB14–7": “Weddings”,
“IAB14–8": “Ethnic Specific”,

“IAB15": “Science”,
“IAB15–1": “Astrology”,
“IAB15–2": “Biology”,
“IAB15–3": “Chemistry”,
“IAB15–4": “Geology”,
“IAB15–5": “Paranormal Phenomena”,
“IAB15–6": “Physics”,
“IAB15–7": “Space/Astronomy”,
“IAB15–8": “Geography”,
“IAB15–9": “Botany”,
“IAB15–10": “Weather”,

“IAB16": “Pets”,
“IAB16–1": “Aquariums”,
“IAB16–2": “Birds”,
“IAB16–3": “Cats”,
“IAB16–4": “Dogs”,
“IAB16–5": “Large Animals”,
“IAB16–6": “Reptiles”,
“IAB16–7": “Veterinary Medicine”,

“IAB17": “Sports”,
“IAB17–1": “Auto Racing”,
“IAB17–2": “Baseball”,
“IAB17–3": “Bicycling”,
“IAB17–4": “Bodybuilding”,
“IAB17–5": “Boxing”,
“IAB17–6": “Canoeing/Kayaking”,
“IAB17–7": “Cheerleading”,
“IAB17–8": “Climbing”,
“IAB17–9": “Cricket”,
“IAB17–10": “Figure Skating”,
“IAB17–11": “Fly Fishing”,
“IAB17–12": “Football”,
“IAB17–13": “Freshwater Fishing”,
“IAB17–14": “Game & Fish”,
“IAB17–15": “Golf”,
“IAB17–16": “Horse Racing”,
“IAB17–17": “Horses”,
“IAB17–18": “Hunting/Shooting”,
“IAB17–19": “Inline Skating”,
“IAB17–20": “Martial Arts”,
“IAB17–21": “Mountain Biking”,
“IAB17–22": “NASCAR Racing”,
“IAB17–23": “Olympics”,
“IAB17–24": “Paintball”,
“IAB17–25": “Power & Motorcycles”,
“IAB17–26": “Pro Basketball”,
“IAB17–27": “Pro Ice Hockey”,
“IAB17–28": “Rodeo”,
“IAB17–29": “Rugby”,
“IAB17–30": “Running/Jogging”,
“IAB17–31": “Sailing”,
“IAB17–32": “Saltwater Fishing”,
“IAB17–33": “Scuba Diving”,
“IAB17–34": “Skateboarding”,
“IAB17–35": “Skiing”,
“IAB17–36": “Snowboarding”,
“IAB17–37": “Surfing/Bodyboarding”,
“IAB17–38": “Swimming”,
“IAB17–39": “Table Tennis/Ping-Pong”,
“IAB17–40": “Tennis”,
“IAB17–41": “Volleyball”,
“IAB17–42": “Walking”,
“IAB17–43": “Waterski/Wakeboard”,
“IAB17–44": “World Soccer”,

“IAB18": “Style & Fashion”,
“IAB18–1": “Beauty”,
“IAB18–2": “Body Art”,
“IAB18–3": “Fashion”,
“IAB18–4": “Jewelry”,
“IAB18–5": “Clothing”,
“IAB18–6": “Accessories”,

“IAB19": “Technology & Computing”,
“IAB19–1": “3-D Graphics”,
“IAB19–2": “Animation”,
“IAB19–3": “Antivirus Software”,
“IAB19–4": “C/C++”,
“IAB19–5": “Cameras & Camcorders”,
“IAB19–6": “Cell Phones”,
“IAB19–7": “Computer Certification”,
“IAB19–8": “Computer Networking”,
“IAB19–9": “Computer Peripherals”,
“IAB19–10": “Computer Reviews”,
“IAB19–11": “Data Centers”,
“IAB19–12": “Databases”,
“IAB19–13": “Desktop Publishing”,
“IAB19–14": “Desktop Video”,
“IAB19–15": “Email”,
“IAB19–16": “Graphics Software”,
“IAB19–17": “Home Video/DVD”,
“IAB19–18": “Internet Technology”,
“IAB19–19": “Java”,
“IAB19–20": “JavaScript”,
“IAB19–21": “Mac Support”,
“IAB19–22": “MP3/MIDI”,
“IAB19–23": “Net Conferencing”,
“IAB19–24": “Net for Beginners”,
“IAB19–25": “Network Security”,
“IAB19–26": “Palmtops/PDAs”,
“IAB19–27": “PC Support”,
“IAB19–28": “Portable”,
“IAB19–29": “Entertainment”,
“IAB19–30": “Shareware/Freeware”,
“IAB19–31": “Unix”,
“IAB19–32": “Visual Basic”,
“IAB19–33": “Web Clip Art”,
“IAB19–34": “Web Design/HTML”,
“IAB19–35": “Web Search”,
“IAB19–36": “Windows”,

“IAB20": “Travel”,
“IAB20–1": “Adventure Travel”,
“IAB20–2": “Africa”,
“IAB20–3": “Air Travel”,
“IAB20–4": “Australia & New Zealand”,
“IAB20–5": “Bed & Breakfasts”,
“IAB20–6": “Budget Travel”,
“IAB20–7": “Business Travel”,
“IAB20–8": “By US Locale”,
“IAB20–9": “Camping”,
“IAB20–10": “Canada”,
“IAB20–11": “Caribbean”,
“IAB20–12": “Cruises”,
“IAB20–13": “Eastern Europe”,
“IAB20–14": “Europe”,
“IAB20–15": “France”,
“IAB20–16": “Greece”,
“IAB20–17": “Honeymoons/Getaways”,
“IAB20–18": “Hotels”,
“IAB20–19": “Italy”,
“IAB20–20": “Japan”,
“IAB20–21": “Mexico & Central America”,
“IAB20–22": “National Parks”,
“IAB20–23": “South America”,
“IAB20–24": “Spas”,
“IAB20–25": “Theme Parks”,
“IAB20–26": “Traveling with Kids”,
“IAB20–27": “United Kingdom”,

“IAB21": “Real Estate”,
“IAB21–1": “Apartments”,
“IAB21–2": “Architects”,
“IAB21–3": “Buying/Selling Homes”,

“IAB22": “Shopping”,
“IAB22–1": “Contests & Freebies”,
“IAB22–2": “Couponing”,
“IAB22–3": “Comparison”,
“IAB22–4": “Engines”,

“IAB23": “Religion & Spirituality”,
“IAB23–1": “Alternative Religions”,
“IAB23–2": “Atheism/Agnosticism”,
“IAB23–3": “Buddhism”,
“IAB23–4": “Catholicism”,
“IAB23–5": “Christianity”,
“IAB23–6": “Hinduism”,
“IAB23–7": “Islam”,
“IAB23–8": “Judaism”,
“IAB23–9": “Latter-Day Saints”,
“IAB23–10": “Pagan/Wiccan”,

“IAB24": “Uncategorized”,

“IAB25": “Non-Standard Content”,
“IAB25–1": “Unmoderated UGC”,
“IAB25–2": “Extreme Graphic/Explicit Violence”,
“IAB25–3": “Pornography”,
“IAB25–4": “Profane Content”,
“IAB25–5": “Hate Content”,
“IAB25–6": “Under Construction”,
“IAB25–7": “Incentivized”,

“IAB26": “Illegal Content”,
“IAB26–1": “Illegal Content”,
“IAB26–2": “Warez”,
“IAB26–3": “Spyware/Malware”,
“IAB26–4": “CopyrightInfringement”,

For more information on the Interactive Advertising Bureau (IAB), visit their website at www.iab.net

If you have any questions about Roku or Connected TV channel development, including monetization of your content via streaming advertising and other solutions, contact Phil Autelitano, founder and CEO of Mediarazzi. We develop TV channels and applications for Roku and Connected TV exclusively. Visit www.mediarazzi.com to use the contact form, or email phil@mediarazzi.com directly.

@PhilAutelitano

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.