Hoe zorggeld uit primaire proces verdwijnt

Na zijn overstap als ziekenhuisbaas van Amsterdam naar Londen hoefde Marcel Levi niet lang na te denken als hem gevraagd wordt wat Nederland kan leren van de Engelsen:

Zij besteden het geld dát er is aan patiënten, dokters en zusters. In Nederland investeren we liever in gebouwen en spullen. — Bron

En eHealth-apps, zou ik willen toevoegen. Hoe komt het dat er zoveel zorggeld uit het primaire proces weglekt naar vastgoedontwikkelaars, fabrikanten van medische apparatuur en softwarebedrijven?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.