Composite Design Pattern

Bu tasarım deseninin amacı, nesneleri ağaç yapısına göre düzenleyerek, ağaç yapısındaki alt üst ilişkisini kurmaktır. Bu tasarım desenine göre, ağaç yapısındaki üst ve alt nesneler aynı arayüz sınıfından türeyerek, birbirlerine benzerler. Yani istemci, yaprak nesneye de üst nesneye de aynı şekilde davranır. Böylece hiyerarşiyi ifade etmek ve hiyerarşi üzerinde işlem yapmak kolaylaşır. Hiyerarşiye yeni nesneler eklemek de kolay hale gelir.

--

--

--

Tecrübelerimi not aldığım bloğum 📄📌

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Çağlar GÜL

Çağlar GÜL

elektrik-elektonik mühendisi | yazılıma ve tasarıma meraklı | araştırmayı ve paylaşmayı seven | blogger ve oyun sevdalısı

More from Medium

A Rugger’s Journey

Online Activism and Digital Leadership: How Can You Spread Awareness and Make a Positive Impact…

Analysis on Kaggle Challenge

Week 6: Designing Other Worlds