Facade Design Pattern

Bir sistemin parçalarını oluşturan sınıfları istemci uygulamadan soyutlamak ve kullanım kolaylığı sağlamak için kullanılabilecek bir tasarım desenidir. Karmaşık bir yapıyı kolay kullanılabilir anlaşılabilir hale getirmek için kullanılır.

İçinde pek çok yapıyı fonksiyonu barındıran bir kod kümesi (library) içinden kullanacaklarını seçmek ve bunları bir önyüz(facade) ile kullanmak.

Farklı görevleri yerine getiren sınfılarımız olsun.

İstemci Facade

Class1: TextLog işlemleri
Class2: EventLog işlemleri
Class3: DBLog işlemleri
Class4: EmailLog işlemleri
Facade tipi istemci ile bu sınıflar arasında yer alır.

İstemci alt sistemlere (sınfılara) doğrudan ulaşmak yerine Facade aracılığı ile bu class’ları kullanabilir. İstemci bu sınıflardan soyutlanmış ve nasıl çalıştıkları ile ilgilenmemektedir. Bu sınıflar farklı library içerisinde yer alıyor da olabilir.

Facade tipi uygulamadan çıkarıldığında mevcut sistem bundan etkilenmemektedir. Çünkü Sınıfların tümü bağımsız ve tek başına da kullanılabilir bir yapıdadır.

Tecrübelerimi not aldığım bloğum 📄📌

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Çağlar GÜL

Çağlar GÜL

elektrik-elektonik mühendisi | yazılıma ve tasarıma meraklı | araştırmayı ve paylaşmayı seven | blogger ve oyun sevdalısı

More from Medium

Top 3 repositories where You can find issues to contribute

Slow Songs and Sober Reflections

Better Managed Life.

Take Your Spring Break Outside