Facade Design Pattern

Çağlar GÜL
Mar 14, 2020 · 1 min read

Bir sistemin parçalarını oluşturan sınıfları istemci uygulamadan soyutlamak ve kullanım kolaylığı sağlamak için kullanılabilecek bir tasarım desenidir. Karmaşık bir yapıyı kolay kullanılabilir anlaşılabilir hale getirmek için kullanılır.

İçinde pek çok yapıyı fonksiyonu barındıran bir kod kümesi (library) içinden kullanacaklarını seçmek ve bunları bir önyüz(facade) ile kullanmak.

Farklı görevleri yerine getiren sınfılarımız olsun.

İstemci Facade

Class1: TextLog işlemleri
Class2: EventLog işlemleri
Class3: DBLog işlemleri
Class4: EmailLog işlemleri
Facade tipi istemci ile bu sınıflar arasında yer alır.

İstemci alt sistemlere (sınfılara) doğrudan ulaşmak yerine Facade aracılığı ile bu class’ları kullanabilir. İstemci bu sınıflardan soyutlanmış ve nasıl çalıştıkları ile ilgilenmemektedir. Bu sınıflar farklı library içerisinde yer alıyor da olabilir.

Facade tipi uygulamadan çıkarıldığında mevcut sistem bundan etkilenmemektedir. Çünkü Sınıfların tümü bağımsız ve tek başına da kullanılabilir bir yapıdadır.

Çağlar GÜL | Blog

Tecrübelerimi not aldığım bloğum 📄📌

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store