HVORDAN GJØRE HJEMMEKONTORET TIL ET PRODUKTIVT OG GUNSTIG STED Å VÆRE?

Nina Zimmer
Mar 16 · 3 min read
Photo by Hope House Press - Leather Diary Studio on Unsplash

De fleste av oss har nå entret hjemmekontor-tilværelsen på grunn av COVID-19. Dette er for mange veldig nytt, og kan oppleves utfordrende. Her er derfor noen tips for å opprettholde produktiviteten, effektiviteten og en god helse mens du arbeider hjemmefra.

Planlegg og strukturer arbeidsdagen din

 • Stå opp! Å arbeide og svare på eposter fra sengen bare sekunder etter man har våknet kan oppleves effektivt, men det skaper mindre tilstedeværelse og ikke minst ugunstige sittestillinger
 • Skap et dedikert arbeidsområde for å skille arbeidsplassen fra resten av hverdagslivet
 • Forsikre deg om at du har tilstrekkelig utstyr som skjermer, tastatur, mus og lydenheter
 • Behold morgenrutinene. Dette kan være alt fra å gå en kort tur før du begynner på jobb for å representere reiseveien til arbeidsplassen, til å kle på deg og ta deg en kaffekopp
 • Planlegg arbeidsdagen din; skriv ned oppgavene for dagen og strukturer hva du vil gjøre før og etter lunsj. ‘Planner’ er et verktøy som gjør det enkelt for deg og dine kollegaer å holde oversikt over aksjoner — her finner du en enkel beskrivelse for hvordan du setter opp Planner i Teams
 • Dersom det er relevant, kommuniser med de andre i hjemmet om hva du skal gjøre «på jobben» i dag for å forsikre deg om at planen din er mulig å gjennomføre gitt omstendighetene. Juster planen i fellesskap for å tilrettelegge for at alle får en effektiv dag
 • Planlegg når du tar lunsjpause, og sett av tid nok til å gå ut av arbeidsområdet til et annet rom før du vender tilbake til jobben
 • Husk at husarbeid ikke hører til i arbeidstiden; det gjør du når du er ferdig på jobb
 • Avslutt dagen med en rutine som markerer slutten på arbeidstiden. Det kan være å bevisst skru av PC’en, skifte klær, gjøre husarbeid eller gå tur med (eller uten) hunden

Følg med på omgivelsene dine

 • Forsikre deg om at du sitter komfortabelt for å forhindre skader og ubehag, og juster høyde på stol og bord dersom det lar seg gjøre
 • Slipp inn godt med lys, og husk å drikk og spis nok i løpet av arbeidsdagen
 • Kle deg som om du var på kontoret! Dette markerer at du er på jobb og må levere godt, og understreket skillet mellom arbeidstid og fritid
 • Fysisk rot blir lett også mentalt rot, så hold arbeidsområdet rent og ryddig

Ikke undervurder eller glem (digital) sosialisering med venner, familie og kollegaer

 • Sosialiser med venner, familie og kollegaer jevnlig via telefon eller video, også om du kun ønsker å snakke. Dette er viktig da vi normalt møter andre på arbeidsplassen
 • Ta meningsfulle pauser og trekk frisk luft, for eksempel ved å åpne et vindu eller ta en tur ut døren
 • Arranger virtuelle måltider eller kaffepauser med kollegaer og venner
 • Finn deg en «remote buddy»: gå sammen med en annen som følger deg gjennom uken og fungerer som en sparringspartner (planlegg dagen, snakk om det du har på hjertet o.l)
 • Arranger online leker eller energizers, som f.eks Kahoot eller video-møter med diverse aktiviteter

Utnytt det store spekteret av funksjonaliteter som tilbys av samarbeidsverktøy som Teams

 • Benytt Teams til å arrangere møter — se her for en guide om hvordan å komme igang med Teams og hvordan å sette opp et Teams-møte
 • Gjør det personlig! Det er viktig å bruke kamera/video-funksjonaliteten
 • Gjør bakgrunnen blurry om du ønsker det — se hvordan her
 • Hold hverandre oppdatert til enhver tid — arranger daglige syncer med teamet ditt

Microsoft har nå tilgjengeliggjort Teams gratis for alle. Teams er et glimrende verktøy å benytte seg av i en situasjon som denne, da det muliggjør samarbeid, kommunikasjon og virtuelle møter — nesten som å være i samme rom. Dette er en gunstig mulighet for å bruke teknologien til det det er verdt — så la oss gjøre det! Her forklarer vi enkelt hvordan å komme igang med en gratis Teams-bruker, og her er guiden om hvordan å starte et møte i Teams.

Skrevet av: Caroline Dorothea Rabe, Oda Cecilie Eik Forgaard, Hedvig Rosenvinge og Kanutte Røstad.

Nina Zimmer

Written by

Norway Community Site

This blog is created by the community, for the community. We want to distribute our knowledge and talent through articles for the whole world! Want to apply for a job? Contact us at https://www.capgemini.com/no-no/contact-capgemini/

More From Medium

More from Norway Community Site

More from Norway Community Site

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade