Anyone can publish on Medium per our Policies, but we don’t fact-check every story. For more info about the coronavirus, see cdc.gov.

Vi blir med på dugnaden — Teams på 1–2–3!

Jørgen Lybeck Hansen
Mar 13 · 4 min read

Vi i Capgemini ønsker å bidra til dugnaden med å sikre folkehelsen og unngå spredning av Corona viruset gjennom å dele vår kunnskap rundt digitale arbeidsrom som Office 365 og Microsoft Teams som Microsoft nå har tilgjengeliggjort gratis for alle. Vi må i disse tider jobbe på nye digitale måter for å opprettholde produktiviteten på lik linje som når vi naturlig samhandler med hverandre.

I den forbindelse har vi satt sammen noen Tips & Triks som vil hjelpe dere med å komme raskt I gang med både digitale møter og samhandling mellom kollegaer og kunder. Vi vil fortsette å dele mer informasjon med dere i tiden fremover. Vi ønsker også å bistå med vår ekspertise og mobiliserer nå vår organisasjon til å tilby gratis hjelp og rådgivning gjennom et frivillig tiltak. Vi kommer i løpet av de neste dagene til å opprette en side med råd og tips om hvordan jobbe utenfor kontoret, legge ut enkle videoer og gi alle mulighet til å kontakte oss for direkte assistanse. Ta kontakt med Morten Yndesdal eller Therese Gule for mer informasjon.

Enkel oppskrift på å komme igang

Programvare:

Om du ikke allerede har tilgang til Office 365 eller Teams har nå Microsoft tilgjengeliggjort lisenser gratis gjennom ulike programmer for sine brukere. Har du Office 365, må du aller først slå på Teams for dine brukere. Les mer her.

Private personer:

Logg deg på her. Om du allerede har en konto gjennom din jobb/skole vil denne komme opp selv om du ikke tidligere har lisens.

Bedrifter og skoler/Universitet:

Microsoft tilbyr nå gratis E1 lisenser for 6 måneder. Les mer her. Skoler og universitet har tilgang til gratis lisenser via Office 365 A1. Les mer her.

Ta kontakt og vi hjelper dere i gang!

Planlegge og bli med i et Teams møte

Ved hjelp av Teams kan du enkelt planlegge, kalle inn til og gjennomføre møter over Internett, både med interne ansatte eller eksterne brukere.

Planlegge et Teams møte

Det finnes flere måter å planlegge et møte i Teams på:

Planleggings skjemaet er der du gir møtet en tittel, inviterer personer og legge til møte detaljer. Bruk planleggings assistenten til å finne et tidspunkt som passer for alle.

Når du er ferdig med å fylle ut opplysningene, velger du Lagre. Dette vil lukke planleggings skjemaet og sende en invitasjon til alles Outlook-innboks.

Bli med i et Teams møte

Du kan bli med i team møter når som helst, hvor som helst, fra hvilken som helst enhet. Vi tar her utgangspunkt i at du har fått en invitasjon til et møte ut ifra stegene i innkallingen over.

Velg kalender på venstre side av appen for å se møter. Finn møtet du vil bruke, og velg deretter Bli med/Join.

Hvis noen starter møtet, får du et varsel du kan benytte til å bli med

Alt du trenger for å bli med i et Teams-møte, er en kobling.

Velg bli med i Microsoft Teams-møte i møte invitasjonen som skal utføres på en side der du kan velge å bli med på nettet eller laste ned skrivee bords programmet. Hvis du allerede har Teams-appen, vil møtet åpnes automatisk.

Hvis du ikke har en Teams-konto og arrangøren har tillatt det, får du mulighet til å skrive inn navnet ditt for å bli med i møtet som gjest. Hvis du har en Teams-konto, velger du Logg på for å bli med i tilgangen til møte chatten med mer. Avhengig av innstillingene for arrangøren kan du bli med i møtet umiddelbart eller gå til en informasjons person der personene i møtet kan gi deg tilgang.

Lykke til!

Skrevet av

Morten Yndesdal
Nina Zimmer

Norway Community Site

This blog is created by the community, for the community.

Jørgen Lybeck Hansen

Written by

Capgemini Norway Frontend Community Lead — Javascript professional, Cloud enthusiast, Coffee exploiter, and backend disruptor. +1 for serverless stacks!

Norway Community Site

This blog is created by the community, for the community. We want to distribute our knowledge and talent through articles for the whole world! Want to apply for a job? Contact us at https://www.capgemini.com/no-no/contact-capgemini/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade