InspectionChanger 2.1

De InspectionChanger biedt nu ook ondersteuning voor meertalige inspecties. Creëer zelf een inspectie template en voer inspecties uit in elke gewenste taal. Ondanks meertalige invoer is het mogelijk om de rapportage van alle inspecties in één taal te doen.

Daarnaast zijn er ook nieuwe functies toegevoegd in de mobiele inspectie:

  • De mogelijkheid om te ‘swipen’ tussen de vragen.
  • Een filter waardoor alleen de onbeantwoorde vragen worden getoond.
  • Nog intuïtiever en makkelijker te gebruiken door de vernieuwde ‘look & feel’.

Bekijk de release notes voor meer gedetailleerde informatie over de nieuwe functionaliteit.

Release notes

Like what you read? Give Capptions a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.