Meer ruimte voor alternatieve maatregelen in PGS nieuwe stijl

De publicatiereeks gevaarlijke stoffen wordt omgezet naar een nieuwe stijl. De nieuwe stijl maakt veel duidelijker waarom bepaalde voorschriften gelden. Dat geeft bedrijven veel meer duidelijkheid in het toepassen van alternatieve oplossingen voor gevonden risico’s.

Bron: Scriniary (CC BY-SA 2.0)

De PGS-richtlijnen zijn erop gericht het produceren, transporteren, opslaan en gebruiken van gevaarlijke stoffen veilig te maken. PGS is gebaseerd op de systematiek die in de norm voor risico management, ISO 31000, is vastgelegd.

De nieuwe PGS-stijl puntsgewijs:

  1. Stel de context vast: aan welke wettelijke eisen moet mijn installatie en operatie voldoen? Wat zijn de geldende ‘beste praktijken’? Welke methodiek kies ik voor het beoordelen van de risico’s?
  2. Beoordeel de risico’s: welke risico’s kunnen zich voordoen bij mijn installatie? Wat is er nodig om deze risico’s te elimineren, bestrijden en te beheersen? Welke scenario’s kunnen ontstaan bij deze risico’s?

Scenario’s beschrijven het verloop van ongewenste gebeurtenissen vanaf incident tot aan de mogelijke gevolgen voor onder meer mens, milieu en omgeving.

  1. Stel de doelen vast: welke doelen stellen we t.a.v. elk van deze scenario’s?
  2. Breng de maatregelen in kaart: welke maatregelen treffen we om deze doelen te realiseren?
  3. Evalueer de resultaten: zijn deze maatregelen concreet genoeg om te kunnen toetsen of ze bijdragen aan het doel?

Lees meer op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

In de handreiking die op deze site is gepubliceerd zijn verschillende checklijsten opgenomen die helpen om bovengenoemde stappen te doorlopen.

Wij hebben deze checklijsten klaar gemaakt voor InspectionChanger.

Download de app hier en laat ons via de ‘stel een vraag’-optie in het app-menu weten dat je interesse hebt. Wij delen de checklijsten dan graag persoonlijk met je.

Like what you read? Give Jonathan Stolk a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.