Reporting 2.0

Maak kennis met onze compleet vernieuwde rapportagemodule. Naast de mogelijkheid om op incidenten te rapporteren kan er ook op logs, acties, inspecties en gebruikers worden gerapporteerd.

Dit kan een lijn-, staaf-, vlak- of taartdiagram zijn. Vervolgens kan ook worden gegroepeerd en kunnen er verschillende filters worden gekozen. Hieronder enkele voorbeelden van de nieuwe mogelijkheden:

Uiteraard is het ook mogelijk om in de verschillende modules een export op te vragen met alle beschikbare data, om hier alle mogelijke analyses op uit te voeren.

In de volgende release zal er ook een drill-down functie aan reporting worden toegevoegd. Klik vanuit de grafiek op elke waarde die verder geanalyseerd moet worden en zie hierdoor de onderliggende details.

Bekijk de release notes voor meer gedetailleerde informatie over de nieuwe functionaliteit.

Release notes

Like what you read? Give Capptions a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.