Safety apps van Changer in de ECOM Library

De apps van Safety Changer zijn sinds kort te vinden de App Library van Mobile Safety Partner — ECOM.

De Inspections, actions- en incidents app van Changer zullen voortaan te gebruiken zijn op de techologische veiligheids devices van Ecom.
Eco biedt een gevarieerd aanbod van innovatieve en gevalideerde oplossingen op het gebied van veiligheid en bouwt net als Safety Changer dagelijks aan de intrinsieke veiligheid op de werkvloer.

www.ecom-ex.com

Like what you read? Give Capptions a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.