Asociácia autobazárov a predajcov ojazdených vozidiel

Sme nezisková organizácia združujúca obchodníkov s ojazdenými vozidlami, ktorá od svojho založenia v roku 2016 aktívne pôsobí v oblasti predaja ojazdených vozidiel. Činnosť Asociácie je zameraná na presadzovanie a ochranu spoločných záujmov ako aj koordináciu a reguláciu činnosti svojich členov. Asociácia napomáha vytvárať vhodné podmienky pre podnikanie na trhu s ojazdenými vozidlami na území Slovenskej.
Našim hlavným cieľom je priniesť zákazníkom zoznam serióznych, preverených autobazárov, ktorí sa zaviazali dodržiavať etický kódex pri obchode s ojazdenými vozidlami.

Naším poslaním je:

Vytvárať predpoklady na zvyšovanie profesionálnej úrovne členov Asociácie.
• Dbať na riadny výkon činnosti svojich členov a jej vysokú profesionálnu a etickú úroveň.
• Poskytovať informačné a poradenské služby.
• Usmerňovať činnosť svojich členov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými štandardami platnými v oblasti obchodu s ojazdenými vozidlami.
• Zastupovať oprávnené záujmy členov a presadzovať ich odôvodnené požiadavky pri rokovaniach s legislatívnymi a výkonnými orgánmi štátu, so zástupcami bankových, lízingových a poisťovacích spoločností.
• Napomáhať pri mimosúdnom riešení sporov medzi členmi Asociácie navzájom, prípadne medzi členmi Asociácie a tretími osobami.
• Poskytovať základné informácie o činnosti svojich členov.
• Propagácia, osveta a budovanie dobrého mena obchodu s ojazdenými vozidlami
• Výmena informácií medzi členmi združenia

Každý člen asociácie pravidelne podstupuje previerku serióznosti, ktorá kontroluje viaceré oblasti jeho podnikania, najmä dlhy na daniach a odvodoch, musí disponovať vlastnou stabilnou prevádzkou, v jeho ponuke sa nesmú objavovať vozidlá so stočenými kilometrami.

Všetci členovia asociácie sa verejne zaväzujú, že budú vždy pravdivo, objektívne a nestranne informovať svojich zákazníkov o stave vozidiel, ktoré majú v ponuke. Zdržia sa akéhokoľvek neseriózneho a podvodného konania, ktorým by mohli poškodiť jednak svoje meno, no najmä dobré meno asociácie.

Orgány asociácie

Predstavenstvo asociácie
Predstavenstvo je výkonným orgánom asociácie. Za svoju činnosť je zodpovedné členskému zhromaždeniu. Riadi činnosť asociácie v období medzi zasadnutiami členského zhromaždenia.
Predstavenstvo má najmenej 3 členov — predseda a dvaja podpredsedovia.

Členské zhromaždenie
Členské zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho všetci členovia združenia. 
a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky
b) volí a odvoláva členov predstavenstva
d) schvaľuje výšku členského príspevku na príslušný rok, plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o činnosti a hospodárení združenia
e) schvaľuje čestných členov združenia
f) rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa združenia
g) rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením, alebo jeho dobrovoľným rozpustením

Show your support

Clapping shows how much you appreciated AsAb’s story.