5 grunde til at gode billeder er vigtige for bilforhandlere

Bo Gjerløw
Jan 28, 2019 · 4 min read

Originalt udgivet på Carswips blog d. 13 august 2018

Du er garanteret allerede klar over at billeder er en meget vigtig del af en bilannonce. Ved brug af billeder kan du fremvise bilens stand og features, og dermed fange mulige kunders interesse. Men kvaliteten af billederne er også meget vigtig. Her er 5 grunde til at det er tilfældet.

1. Billederne er det første indtryk dine potentielle kunder får

Når en potentiel kunde finder en af dine biler online, enten på din egen hjemmeside eller på en platform som Bilbasen, er galleriet med billederne af bilen noget af det første de vil lægge mærke til. Og som vi alle ved, er det vigtigt at give et godt førstegangsindtryk. Ifølge en undersøgelse af Netonomy, tager

Prøv bare at forestille dig at du ser to identiske biler; samme pris, samme årgang, og nogenlunde samme kilometertal. Men med meget forskellig billedkvalitet. Hvilken en vil du være mest interesseret i?

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

2. Billeder er ekstremt vigtige for forbrugere

Ifølge research fra Cox Automotive, så finder

Så i mange tilfælde vil kvalitetsbilleder være en af de bedste muligheder du har for at sikre at du kan fange forbrugernes interesse.

3. Bilkøbere researcher online

Image for post
Image for post

Ifølge research fra 2016 bruger købere af brugte biler

Dette betyder at de er tæt på en købsbeslutning når de besøger forhandleren. De kender allerede til om prisen er god, om bilen er pålidelig osv. Desuden har de også fået et godt indtryk af bilens stand og udseende ud fra billederne i annoncen. Så kvalitetsbilleder kan gå hen og betyder at den potentielle køber vælger at tage hen til dig i stedet for din konkurrent.

4. Kvalitetsbilleder øger dit bilhus’ branding

Ved at have billeder i høj kvalitet på dine annoncer, viser du forbrugerne at du er en seriøs og professionel forhandler.

Ifølge research fra Stanford Persuasive Technology Lab, siger

5. Billeder er enormt vigtige på de sociale medier

Image for post
Image for post

På de sociale medier er billeder vejen frem. Faktisk får visuelt indhold

Med flere og flere forhandlere der hopper med på bølgen og bruger de sociale medier, er det vigtigt at kunne poste indhold med høj kvalitet. Det kunne eks. være kvalitetsbilleder af de biler du har til salg.

Glem ikke video

Video er et andet medie der stiger i popularitet og bliver vigtigere og vigtigere for bilforhandlere. Ved at bruge video kan du vise dine biler frem på en mere engagerende måde. Det kunne eks. være gennem en walk-around af bilen, eller en video med et slideshow af bilens billeder med nogle effekter tilføjet for at gøre det mere dynamisk.

For mere om hvordan du kan og hvorfor du bør bruge video, vil vi anbefale at læse


Hvad er Carswip?

Carswip er den førende virksomhed indenfor billede-services for bilforhandlere. Forhandlere bruger vores produkter til at sikre at deres online bilpræsentation er i top, hvilket fører til flere kundehenvendelser. Carswip er baseret i Aarhus og samarbejder pt. med over 100 bilforhandlere i Skandinavien.

Læs mere på

Image for post
Image for post

Carswip (DK)

Vi leverer værktøjer til at forbedre bilforhandlers’ online…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store