Gweithdy Sgyrsiau Newid yr Hinsawdd

Transition Bro Gwaun Abergwaun ydy’r lle, diffyg amser mam i’w fab ydy’r golygfa. Rwy’n ei weld e’n chwilio am y geiriau, ei angen hi i ‘neud y golchi, ac dwi’n teimlo eu rhwystredigaeth.

Image for post
Image for post
Gwilio tamaid o theatr fforwm am newid yr hinsawdd © Karel Mujica

Rydym yn dechrau’r Gweithdy Sgyrsiau Newid yr Hinsawdd wedi annog i ffeindio awgrymiadau ac atebion creadigol i’w rhwystr cyfarthrubu. Pam does ganddo fe ddim y geiriau? Pam does ganddo hi ddim yr amser? Trwy cymryd rhan a deallt eu safbwyntiau, mae’r cynilleidfa yn rhoi i’r ddau ffarti y geiriau a’r amser i ddeallt ei gilydd, y cynhwysion am cyfarthrebu.

Does ddim amser i gwastraffu, rydym ni yn dwylo hyblyg y trefnwyr. Gyda’n meddyliau ni newydd eu hymarfer ac ar ôl egwyl fach, rydym ymlaen at y gweithdy nesa’r dydd yma sy’n procio ein meddyliau.

Image for post
Image for post
Un o’r grwpiau trafod © Karel Mujica

Pynciau wedi hunan-detholi a’r rhyddid i symyd rhyngddyn nhw — os gwelwch yn dda! Rydw i’n dechrau gyda “syt i ymgysylltu y rhain sy’ wedi ymddieithrio”? Beth i wneud pan mae rhywun yn dweud “dyw e ddim byd i ‘neud gyda fi”? Dwi’n cofio yn ystod rôl gwastraff ac ailgylchu gynt, y ffordd i ymgysylltu oedd i ffeidio eu cysylltiad unigol i’r pwnc. Trethi cyngor, yr amgylchedd, diddordebau plant, cwyno, yr hen ddyddiau… Dwi’n meddwl am y rhinweddau cymdeithasol o ymgysylltu’r cymuned, y pethau dwi’n hoffi amdano a pham dwi o hyd yn dod yn ôl at y gwaith yma. Dwi’n meddwl am y pobl dwi wedi cwrdd. Yr ateb o hyd ydi pobl.

Image for post
Image for post
Cystadleuaeth canu © Karel Mujica

Ni’n trafod tueddiad grwpiau ac unigolion tuag at amheuaeth ac ofn, a syt y mae ‘na bŵer mewn profiadau a rennir. Ni’n atgofio’r pwysigrwydd o tir cyffredin, fel ffermwyr sy’n perthyn i XR hefyd. Mae’n bosib i perthyn i’r ddau grwp. Mae’n bosic gefnogi’r ddau safbwynt.

Yn ystod y sessiwn olaf, dwi’n clywed y gweithdu nesa’n sôn am pŵer hiwmor i newid barnau sefydlog. I ddweud y gwir, effeithiau sain a chwerthin dwi’n clywed. Tra rydym yn trafod rhestrau wiro am ddigwyddiadau, dwi’n syllu o amgylch y ‘stafell at rheini yma, cymysgedd o dynion a menywod o bob oedran. Llawer dwi’n nabod, llawer o cysylltiadau newydd. Mae’n bleser i fod rhwng pobl eraill yn trafod y pwnc yma, ond pwnc sy’ dal i weld fel arbenigol rhwng gymaint o pobl eraill, er gwaethaf y tystiolaeth.

Image for post
Image for post
Alex a fi yn chwerthin am rhywbeth © Karel Mujica

Ar ddiwedd y dydd mae gen i lawer o cysylltiadau newydd yn fy llyfr nodiadau, mae fy mhen yn llawn syniadau ac mae gen i teimlad o gyflawniad a chymuned. Does yna ddim ‘ni’ a ‘nhw’ ddim fwy, dim on cymysgedd o diddordebau ac angerdd, cymysgedd o cysylltiadau a pynciau ydyn ni. Mae’n hawdd teimlo wedi llethu, ond y mae gennym ni yr atebion yn barod. Yn unedig yn ein unigrywrwydd, dim on cwestiwn o’i wneud i ddigwydd ydyw.

Yr roedd fy nghyfranogiad yn y gweithdy yma yn bosib diolch i’r cefnogaeth gan gwaith y prosiect CCAT (Coastal Communities Adapting Together), wedi’i ariannu gan y Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy’r Rhaglen Cydweithredu Iwerddon Cymru.

CCAT (Coastal Communities Adapting Together)

The Coastal Communities Adapting Together (CCAT) project…

Lauren Blacklaw-Jones

Written by

Community Engagement and Communications Coordinator (CCAT Project)

CCAT (Coastal Communities Adapting Together)

The Coastal Communities Adapting Together (CCAT) project aims to support coastal communities to understand climate change and how they can adapt to these changes.

Lauren Blacklaw-Jones

Written by

Community Engagement and Communications Coordinator (CCAT Project)

CCAT (Coastal Communities Adapting Together)

The Coastal Communities Adapting Together (CCAT) project aims to support coastal communities to understand climate change and how they can adapt to these changes.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store