Daniël den Boer
Apr 10 · 3 min read

Chaintip is betrokken bij de oprichting van een nieuw initiatief op het gebied van fintech. Dit samenwerkingscollectief, bestaande uit innovatieve fintech spelers en partijen met jarenlange ervaring in de kapitaalmarkten, lanceerde vorige week vandaag Crypto Delta. De stichting is een Nederlands initiatief van Allen & Overy, KAS BANK, Public Policy Agency, LaGro Geelkerken Advocaten, Business Creation en fintech bedrijven Liqwith en Chaintip.

Crypto Delta wil een ecosysteem voor de uitgifte van digitale, op blockchain gebaseerde, assets realiseren om zo een internationaal gunstig klimaat te ontwikkelen voor bedrijven die in Nederland digitale assets willen uitgeven. De basis hiervoor is een gedeelde visie en samenwerking tussen alle betrokken spelers (grote bedrijven, MKB, start-ups, adviseurs, etc.) om zo te zorgen voor het vertrouwen en de duurzame innovatie die nodig zijn voor een stabiel ecosysteem.

Crypto Delta bundelt kennis, zorgt voor benchmarks en standaarden voor de uitgifte van digitale assets en ontwikkelt best practices in nauwe samenwerking met wetgevers en toezichthouders.

“Nederland heeft een gunstig klimaat voor de uitgifte van digitale assets,” zegt Roel Wolfert, voorzitter van Crypto Delta. “We zien dat veel (internationale) partijen Nederland als een serieuze optie zien om de markt te betreden. Toch is hier nog veel werk aan de winkel en daarom hebben we Crypto Delta opgericht. We willen fragmentatie voorkomen en samenwerken om een oplossing te vinden die voor iedereen werkt.”

De founding partners van Crypto Delta zijn:

 • Allen & Overy: een wereldwijd advocatenkantoor met jarenlange ervaring in de technologiesector en met de juridische en regulatoire aspecten van kapitaalmarkttransacties
 • Chaintip: een gedecentraliseerde beurs voor tokenised* aandelen en andere digitale assets voor kleine en middelgrote ondernemingen
 • KAS BANK: een Europese specialist in de bewaarneming en administratie van effecten voor professionele beleggers in de pensioen- en effectenwereld
 • Liqwith: ‘Innovators in Finance’, gespecialiseerd in het uitgeven, distribueren en beheren van digitale assets
 • Public Policy Agency: helpt bij strategische positionering en relaties met toezichthouders, overheden en politiek
 • La Gro Geelkerken Advocaten: innovatief kantoor met ondernemende IT en Corporate advocaten gespecialiseerd in en actief betrokken bij juridische en technische ontwikkelingen voor digitale assets
 • Business Creation: een redevelopment onderneming die bedrijven ondersteunt bij het implementeren van levensvatbare alternatieven voor bedrijfsonderdelen die niet langer renderen of niet tot de kerntaken meer behoren.

Waarom digitale assets?

Tokenisation* van traditionele, non-liquide assets in digitale assets kan leiden tot een toegankelijkere en efficiëntere kapitaalmarkt. De belangrijkste voordelen zijn:

 • Liquiditeit en flexibiliteit doordat digitale assets eenvoudiger overdraagbaar zijn; ook in markten waar dat voorheen niet mogelijk was, zoals vastgoed.
 • Minder risico omdat het eigenaarschap gefractionaliseerd wordt, wat leidt tot een bredere investeringsportfolio.
 • Betrouwbaarheid vanwege het feit dat de blockchain zich bij uitstek leent voor transparantie en onveranderlijkheid waardoor fraude vrijwel onmogelijk is.
 • Lagere kosten omdat in een digitale omgeving een aantal stappen geautomatiseerd kunnen worden.

Voor meer informatie over Crypto Delta, bekijk onze website: www.cryptodelta.nl

* Tokenisation is het omzetten van het eigenaarschap van fysieke assets, zoals bijv. aandelen en obligaties, in digitale vorm (op de blockchain of door middel van een andere distributed ledger technologie). Deze “digital assets” zijn eenvoudig overdraagbaar waardoor liquiditeit ontstaat.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met:

Roel Wolfert, Voorzitter Crypto Delta roel.wolfert@cryptodelta.nl
of Daniël den Boer, bestuurslid Crypto Delta daniel.den.boer@cryptodelta.nl

Chaintip.io

Our mission is to build trust in exchanging crypto assets through transparency, regulatory compliance and by providing the highest standard of security.

Daniël den Boer

Written by

Co-Founder of Chaintip and blockchain enthusiast

Chaintip.io

Our mission is to build trust in exchanging crypto assets through transparency, regulatory compliance and by providing the highest standard of security.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade