Kangen Wi-Fi

Seminggu tanpa Wi-Fi

Waktu mudik, pada kangen Wi-Fi nggak sih?

Oke ada 3G, 4G.. tapi terkoneksi via Wi-Fi bagaimanapun juga selalu terasa lebih damai dan nyaman :)

I heard internet addiction is now an official mental disorder and you can go to rehab for it. I’m only going if there’s Wi-Fi. ~ Anonymous
Show your support

Clapping shows how much you appreciated cikenstrip’s story.