Μία ελληνική απόκριση στους πρόσφυγες της Χίου

Μία συνέντευξη του Chios Voices

Η Μαριάμ , μια μαθήτρια στο σχολείο της Be Aware and Share στη Χίο παίρνει συνέντευξη από την Ανθή , μια μαθήτρια στο νησί και μια ακτιβίστρια υπέρ των προσφύγων.

Η Μαριάμ μαθαίνει για της Ανθής την συνεισφορά στο πρώτο κύμα προσφύγων και για τις συνεχείς της αποκρίσεις της στην προσφυγική κρίση στην Χίο.

Η συνέντευξη αναφέρεται στη σχέση μεταξύ των ντόπιων και των προσφύγων , καθώς επίσης προσφέρει και μία κοντινότερη ματιά στον τρόπο σκέψης των μακροχρόνιων υποστηρικτών των προσφύγων στη Χίο.

Μεταφρασμένο από: Δημήτρης Κρεατσούλας. 
Η εγγραφή είναι στα Αγγλικά

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.