7. Meer terughoudendheid evenementen en inzet politie

Het aantal dance-events en festivals stijgt en stijgt. Het haalt de politie weg uit de wijk, weg van het reguliere recherchewerk. Burgemeesters, maar ook de politie zelf moeten hier terughoudend mee zijn en zorgen dat ook aan het einde van het jaar voldoende capaciteit beschikbaar is voor bijvoorbeeld Oud en Nieuw. Nu raakt de capaciteit ‘op’ aan het eind van het jaar. Lokaal gezag zou tot een norm moeten komen hoeveel capaciteit maximaal aan incidentele evenementen besteed kan worden. Ook kan vaker gebruik gemaakt worden van vrijwilligers om evenementen te begeleiden.

Like what you read? Give Chris van Dam a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.