Jak zadávat grafiku (checklist)

Beneš & Michl
Jun 7, 2019 · 2 min read

Komunikace s grafickým studiem může zabrat spoustu vyměněných e-mailů a telefonátů. Následující checklist vám pomůže snížit počet otázek na minimum.

Jakmile jste v situaci, že potřebujete připravit billboard, inzerci, banner, atd., máte v podstatě dvě možnosti.

 • víte, co přesně chcete
 • nevíte, co přesně chcete

Checklist: Víte, co přesně chcete

 1. Účel: prodat produkt, zvýšit brand, najít zaměstnance, … (pomůže nám to v rozmístění jednotlivých prvků)
 2. Materiály: outdoor, online bannery, inzerce v novinách, … (víme, co máme připravovat)
 3. Umístění: kde bude daný materiál vidět — na jakých konkrétních billboardech, či na v jakých konkrétních novinách (můžeme tak tomu daný vizuál přizpůsobit, můžeme se podívat do daných novin a vidět, jak tam s inzercí pracují)
 4. Formáty: rozměry, maximální velikosti, typy souborů,…
 5. Typ vizuálu: k jakému konkétnímu typu vizuálu se materiály vztahují? (např. když v komunikaci používáte více stylů — např. pro studenty, dospělé, …)
 6. Obsah: kompletní obsah s vyznačením, co je hlavní sdělení, co je běžný text, co má velkou prioritu, … (je třeba rozmyslet, zda textu není příliš nebo naopak málo)
 7. Podklady: fotografie, loga v křivkách, …
 8. Termín dodání: ideální termín dodání

Po tomto doplněném seznamu můžte hurá vše posílat. Maximálně jste tak zjednodušili komunikaci jak sobě, tak i grafikovi na druhé straně.

Checklist: Nevíte, co přesně chcete

 1. Účel: proč materiál připravujeme.
 2. Materiály, umístění: kde se budou materiály vyskytovat.
 3. Představa: popsat představu, pokud nějaká je (i třeba špatná)

Dále pak posíláte do agentury a oni by vám měli zaslat nápady. Pak už pokračujete podle prvního scénáře.

Image for post
Image for post

Chytrý Markeťák

Články, které marketingovým manažerům pomáhají být lepšími…

Beneš & Michl

Written by

Branding & Website agency. Our porftolio: www.b-m.cz

Chytrý Markeťák

Články, které marketingovým manažerům pomáhají být lepšími markeťáky :-) Zaměřeno na malé marketingové týmy.

Beneš & Michl

Written by

Branding & Website agency. Our porftolio: www.b-m.cz

Chytrý Markeťák

Články, které marketingovým manažerům pomáhají být lepšími markeťáky :-) Zaměřeno na malé marketingové týmy.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store