cictwvsu-online
Published in

cictwvsu-online

VMGO Translated in Tagalog and Hiligaynon

The University’s Mission and Vision and the College Goals and Objectives are also available in Tagalog (National Language) and Hiligaynon (Local Language) to give a better understanding to their stakeholders.

English

Vision

The West Visayas State University as one of the top Universities in Southeast Asia.

Mission

To produce globally competitive life-long learners.

Core Values

Service, Harmony, Excellence

Objectives of the College

The College of Information and Communications Technology seeks to develop globally competent ICT professionals, sufficiently equipped with appropriate knowledge, skills and attitude, for them to effectively design, develop, implement and manage information and communications technology resources in multi-disciplinary fields.

Specifically, the college endeavors to:

 • Produce globally competent and quality graduates who have acquired appropriate knowledge and technical skills, have developed personal and social values adaptive to the work environment;
 • Inculcate in its students value of independent and life-long learning;
 • Provide valuable services to and share expertise and facilities with various stakeholders on the transfer and promotion of information and communications technology for local, regional and national benefit;
 • Harness and undertake relevant ICT research directed towards mission-critical, public-service-sensitive, development-management-supportive and revenue-generating areas.

Tagalog

Bisyon

Ang maging isa sa nangungunang unibersidad sa Silangang Asya.

Misyon

Makapagtapos ng mga mag-aaral na may kakayahang humarap sa mga pandaigdig na hamon at patuloy na maghangad ng karunungan sa habang panahon.

Core Values

Pagserbisyo, Pagkakaisa, Pangingibabaw

Mga layunin at tungkulin:

Ang Impormasyon at Komunikasyong Panteknolohiya ay naglalayong maglinang na may kakayahang propesyonal, may sapat at nababagay na kaalaman mga kasanayan at saloobin upang epektibong makadesinyo, makalinang, magpatupad at mangasiwa ng mga kagamitan sa impormasyon at komunikasyong pangteknolohiya sa iba’t ibang larangan.

Mga tungkulin ng paaralan:

 • Makapagtapos ng mga mag-aaral na may sapat na kaalaman at kasanayang teknikal, may kanais-nais na pagpapahalagang pansarili at panlipunan na angkop sa pinagtatrabahuan;
 • Ikontal sa isip ng mga mag-aaral ang kahagalahan ng pagiging independente at panghabang buhay na karunungan;
 • Maglaan ng makabuluhang paglilingkod at pagbahagi ng kaalaman sa iba’t ibang kliyente at madaliang paglipat at pagpapaunlad ng kaalamang pangkabatiran at panteknolohiya para sa kapakanang lokal, pangrehiyon at pambansa;
 • Mangalaga at mangasiwa ng mga pag-aaral/pananaliksik kaugnay sa Impormasyon at Komunikasyong Panteknolohiya na may tungkuling magsuri, may damdamin sa paglingkod sa publiko, nakipagtulungan sa maunlad na pangangasiwa at mga larangang mapagkikitaan.

Hiligaynon

Bisyon

Estadong Unibersidad sa Nakatundang Bisayas bilang isa sa naga panguna nga unibersidad sa nabagatnan-nasidlangan nga Asya.

Misyon

Makapatubas sang mga bumulutho nga may ikasarang sa pag-atubang sa pangkalibutanon nga panghangkat kag padayon ang pagtu-on sa bug-os nila nga kinabuhi.

Core Values

Pagpangalagad, Paghiliusa, Pagkasampaton

Mga Handum kag Tinutuyo:

Ang Information kag Communications Technology magatinguha sa pagpa-uswag sang mga pangkalibutan nga lagting nga ICT nga manug-ubra, bastante nga handa sa nagakaigo nga kinaalam, abilidad kag paminatasan, agud epektibo nga makadisenyo, makapa-uswag, makapatuman kag makadumala sang impormasyon nga manggad sa teknolohiya para sa nanari-sari nga disiplina kag pagtu-on.

Ang koleheyo magatinguha sa pagtuman sang pat-ud nga mga handum kag tinutuyo:

 • Makapatubas sang pangkalibutan nga lagting nga mga gradwado nga naka-agum sang nagasilinanto nga nahibalu-an kag abilidad sa teknikal, nakapasanyog sang halandumon nga personal kag sosyal nga pamatasan kag nagakabagay sa lugar sang gina ubrahan;
 • Magatanum sa paino-ino sang mga bumulutho sang pagka importante sang pagkahilway kag pangkinabuhi nga pagtu-on;
 • Maghatag sang mapuslanon nga serbisyo kag magpaambit sang pagkalagting kag magpatigayon sa nanari-sari nga sector sang komunidad nahanungod sa pagsaylo kag pagpauswag sang impormasyon kag komunikasyos sa teknolohiya para sa local, pang rehiyon kag nasyonal nga kaayuhan;
 • Maghanas kag magpatikang sang panalawsaw may kaangot sa ICT padulong sa mga maid-id nga misyon, nagahatag importansya sa serbisyo publiko, nagasuporta sa pag-uswag kag pagdumala kag mahimo makita-an sang ganansya.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
CICT

CICT

The College of Information and Communications Technology of West Visayas State University