Bir Girişimcilik Hikayesi

Jankat Sari
Jun 17, 2019 · 4 min read

Uygarlığın gelişiminde, özellikle sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte girişimcilik büyük önem kazandı. Girişimcilikle birlikte yeni, fırsat yaratan fikirler, fikirde kalmayıp yaşamımızda bir karşılık buldu ve bugün yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz, izlediğimiz, dinlediğimiz, konuştuğumuz ve daha niceleri girişimcilik sayesinde yaşamımıza ortak oldu.

Ekip olarak adına Pazartesi Sendromu verdiğimiz yazı serisinin ilk hikayesini okuyorsunuz. Başlangıçlar her zaman zordur, sorumluluğum büyük ve bu mesuliyetle hikayeme başlıyorum:

Ekip demişken size kısaca C Level Team kimdir, ne iş yapar biraz bahsetmemde fayda var;

Ortağım ve CTO’muz Burak ile 2018 yılı sonunda kurduğumuz çiçeği burnunda bir girişim C Level.

Biz yeni nesil dijital ürünler üreten bir ürün şirketiyiz. Biraz daha açmak gerekir ise yeni, fırsat yaratan fikirleri girişimler için üreten bir yazılım şirketiyiz. Bazen kendi fikirlerimizi de üretip girişimler haline getirmişliğimiz var :)

Peki neden adı C Level?

Şirketleri C “Chief” ile başlayan ünvanlar taşıyan tepe yöneticiler yönetiyor. Örneğin; CEO, CFO, CMO, COO, CTO, CIO, CPO, CCO başta olmak üzere benim araştırarak öğrendiğim 30 civarında C seviyesinde ünvan var.

Biz bu kadar C ünvan arasından CTO’u kendimize referans aldık. Bir dijital girişimde en etkili kişilerden biri CTO’dur. CTO bir girişimin tüm teknoloji geliştirme işlemlerini hayata geçiren ve yetenekleriyle girişimin başarıya ulaşması için en kilit pozisyonlardan birini üstlenen kişidir. CTO’un görev aldığı bu girişim operasyonel bir iş sunmuyor ise, o girişimdeki en büyük kadroya sahip üst yöneticidir.

Uzun bir süredir Burak ile birlikte bir çok girişimin teknik süreçleri ile ilgilenerek inanılmaz deneyimler elde ettik. Elde ettiğimiz deneyimlerden en öne çıkanı kaynak yetersizliğiydi. Özellikle yeterli kaynağı bulunmayan girişimlerde ortaya çıkan ürünler, girişimin sınıf atlamasına yetecek düzeyde kaliteli işlerin çıkmasına imkan vermiyordu. Her şeyden biraz biraz yapılan geliştirmeler, işin planlamasında yapılan hatalar, girişimi yöneten kişilerin teknik konulardaki bilgisizliği ve bu doğrultuda hakim olmadıkları bir alanda ekip yönetmeye çalışmaları, bir çok girişimin sonu oldu. Ya çıkan ürünler pazara uyumlu olmadı, ya teknoloji seçimindeki hatalar ihtiyacı karşılayamadı yada henüz ortaya bir ürün çıkmadan o girişimin mental ya da ekonomik olarak enerjisi bitti.

Bizim C Level öncesinde kurduğumuz girişimlerde de elde ettiğimiz deneyim, ideal bir kadroyu kurmanın ekonomik olarak güçlü dahi olsanız, oldukça zahmetli olduğunu gösterdiği gibi, bir çok hayalimizin de backlog listesinin dışına çıkamadan o köşeyi bir güzel süslemesine sebep oldu :) Bu sorunun sadece bize ait bir problem olmadığını, bir çok girişimin de sorunu olduğunu, hatta neredeyse çok azının bunun üstesinden geldiğini ve bir kültür oluşturduklarını gördük.

Sonrasında Burak ile bir elin nesi var, iki elin sesi var diyerek, ortağı olduğumuz girişimlerdeki teknik ekipleri bir araya getirerek CTO as a Service modeliyle girişimlerimize hizmet sunmaya başladık. 4 kişilik bir ekip olarak başladığımız bu yolda 20 kişilik bir ekibe ulaştık.

Image for post
Ekip olarak her pazartesi günü 9:15 sohbetiyle haftaya başlıyoruz.

Peki neler üretiyoruz?

Bizim severek odaklandığımız alan SaaS çözümleri. Ekibimizi kurduğumuz günden bu yana;

Carbon’un Mobility Platformu,

Image for post

Şirketler araç filolarını yönetirken akaryakıt, araç takip, hgs-ogs, bakım onarım, filo kiralama işlemleri için bir çok ekran kullanıyorlar. Yalın bir ürün olarak başladığımız çözüm içerisine eklediğimiz Uygulama Marketi bölümüyle ürünün etki alanı her geçen gün genişleyerek devam ediyor. Süreçlerin büyük bir bölümü geliştirdiğimiz microservice mimarisi modeliyle otoron bir şekilde ilerliyor.

HRVenue’un Canlı ve Video Görüntülü Mülakat Platformu,

Image for post

Mülakat süreçleri şirketler için her zaman zahmetli olmuştur. HRVenue’un yetenekli insan kaynakları uzmanları tarafından geliştirilen ürünü C Level olarak günümüz koşullarına uygun kullanıcı dostu arayüzler ile yeniledik. Yenilerken de ürüne eklediğimiz bir çok yeni özellikle ürünün etki alanını genişlettik.

Asset.Doctor Online Envanter Yönetimi,

Image for post

Infobien ile birlikte Joint Venture modeliyle geliştirmeye başladık ve önümüzdeki Temmuz ayı içinde SaaS olarak sunacağımız çözüm ile global bir çok rakibi ile rekabet edecek düzeyde bir ürünle karşınızda olmayı hedefliyoruz.

Companity Kurum İçi Sosyal Ağ,

Image for post
Image for post
Image for post

Companity “Company ile Community” kelimelerin birleştirilmesi ile bir kurum içi girişimcilik projesi olarak ortaya çıktı. Şirketlerin ekipleri ve projeleri için gruplar kurarak bu gruplara dosya, video, fotoğraf, fikir vb. gönderilerini zaman tünelinde paylaşarak çalışanların eğlenceli ve etkili etkileşim kurmalarını sağlayan platform.

Şimdilik sizlere bu kadarını aktarayım :) Bir sonraki yazımda bir fikrin ürünleşmesi sürecini anlatmak çok istiyorum.

Kısaca değinmek istediğim bir konu var. C Level’ın 3 odak noktasını sizlerle paylaşmak istiyorum;

  • Şirketlerin hayata geçirmek istedikleri ürünleri fikirden alıp ürünleştirmek ya da mevcut ürünlerini yenilemek.
  • Her yıl 2 kurum içi fikrin hayata geçirilmesi
  • Her yıl 1 girişime teknoloji yatırımı gerçekleştirmek.

Aktaracaklarım bugünlük bu kadar, lütfen yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.

ClevelTeam

Teknoloji, Girişimcilik, Proje Geliştirme

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store