Amazon Machine Image vs Snaphot

AMI (Amazon Machine Image) : EC2 instance’sınızın bir kopyasıdır. Aynı EC2'dan birtane daha oluşturabilmeniz oluşturduğunuz image’lerdir. Bu Image Public hale getirerek bunları başkalarının kullanımına sunabilirsiniz. 40.000 yakın public AMI bulunmaktadır. AMI’ oluşturmak 5 dakika gibi bir süre alır.

Snapshot: ESB nin bloğun kopyasıdır. Yedekleme amaçlı kullanılır. Snapshot 20–30 sn gibi bir sürede oluşturabilir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.