Onur Dayıbaşı
May 20, 2018 · 1 min read
Ankara Cloud Meetup

Ankara Cloud Meetup etkinliklerimizdeki videolarını kayıt altına almış ve bunları youtube üzerinden yayınlamıştık. Bu kısımda bulut teknolojileri konusunda çok ciddi türkçe içerik oluşturduğumuzu düşünerek bu videoları indekslemeye karar verdim. Sıra 9ncu video’da

Linkere tıklayarak videonun ilgili kısmına izleyebilirsiniz.

Apache Kafka Nedir ?— (Mobiliz, Emre Baykal)

Cloud And Servers

AWS, Azure, OpenStack

Onur Dayıbaşı

Written by

Senior Frontend Developer at Thundra

Cloud And Servers

AWS, Azure, OpenStack

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade