Onur Dayıbaşı
May 4 · 2 min read

2 Mayıs 2019’ ta girdiğim AWS sınavından başarıyla geçtim. Benzer bir yazıyı Çetin Çavdar ile 2017 Solution-Architect Associate için yazmıştı. https://bit.ly/2VGtxUu ve hikayesini benim hesabım üzerinden yayınlamıştık.

Benim bu sınavda gördüğüm en önemli konu. Sınava sadece soru çözerek ve dökümanları okuyarak çalışırsanız bunun yeterli olmayacağı çünkü sınav sizden bu sistemleri gerçekten kullanıp kullanmadığınızı burada karşınıza çıkan sorunları nasıl aştığınızın farkında olmanızı bekliyor.

AWS Servislerini kullanmıyorsanız servisleri aşağıdaki şekilde bilmiyorsanız sınavda zorlanabilirsiniz.

  • Servislerin temel kullanımları.
  • Network de akan verinin ve Store edilen verilerin güvenliği
  • Servislere erişim yetkileri
  • Servis kaynaklarının otomatik oluşturulması veya yazılımlarınızın deploy
  • Servislede hata oluşma durumlarında alacağınız önlemler
  • Performans arttırma yöntemleri

Ben daha çok sınav sorusu çözerek ve AWS FAQ ve dokümantasyon okuyarak bu sınava çalıştım. Bunun yanında https://thundra.io/ . için yaptığımız işlerdeki Serverless kulak dolgunlukları oldukça işime yaradı.

Öncelikle Udemy sitesinden aldığım ders ve sınav eğitimlerini paylaşayım.

AWS Dokümantasyonu , FAQ ve Whitepaper okumanız faydalı tabi ama sınav çalışmak için değilde servisleri kullanırken zaten bunları kullanıyor, best practiceleri okuyor olmanız bunların daha doğal olarak kafanızda kalmasını sağlayacaktır.

Cloud And Servers

AWS, Azure, OpenStack

Onur Dayıbaşı

Written by

Senior Frontend Developer at Thundra

Cloud And Servers

AWS, Azure, OpenStack

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade