AWS RDS MySQL Veritabanına Türkçe Karakter Desteği Nasıl Verilir ?

AWS RDS (Rational Database Service) üzerinde MySQL veritabanı kurduğumuzda default değerleri ile Türkçe karakter problemi yaşarsınız. Bunun için yapmanız gereken

  1. RDS Dashboard’una girin.
  2. Mevcut Parameter Group’un bir kopyasını oluşturun.

3. character_set_server => utf8 dönüştürün

4. collation_server => utf8_unicode_ci dönüştürün

5. RDS servisinizin parameter group yeni oluşturduğunuz parameter group vermeniz gerekiyor.

6. RDS instance üzerinden Modify düğmesine basarak instance DB Parameter Group güncelleyin.

7. En son RDS instance reboot edin. Türkçe karakter probleminiz giderilecektir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.