Node.JS — AWS S3 SDK — Promise.all

Kullanım Senaryosu şöyle :

  • S3 bucket’ınızda klonlamanız gereken dosyalar var.
  • İstemciden size a,b,c… dosyasını a1,b1,c1… olarak klonlama isteği geliyor.
  • Bu klonlamaların asnyc olarak yapmak istiyorsunuz ve toplam sonuca göre İstemci’ye başarılı veya başarırız cevabı dönmek istiyorsunuz.
Promise.all

Bunun için iç içe fonksiyon çağrımı yerine Promise.all fonksiyonu sayesinde tüm fonksiyonları çalışmasını sağlatıp sonuçları tek bir then içerisinde karşılabilirsiniz. S3 ‘de dosya klonlamak için S3fs copyFile metodunu kullanabilirsiniz..

Promise.all fonksiyonu ne sağlıyor peki ;

Like what you read? Give Onur Dayıbaşı a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.