Onur Dayıbaşı
Apr 1, 2016 · 2 min read

Webhooks Nedir ? Entegrasyon Büyüsü ?

Webhook farklı uygulamaların birbirleri ile entegrasyon sağlayabilmeleri için Uygulama içerisinde oluşan event’leri HTTP üzerinden JSON Payload’ları ile kendilerine subscribe olan diğer uygulamaları tetiklemesidir.

Bunu Observer Pattern Web’de çalışan uygulamalar için kullanımıda diyebiliriz. Genelde HTTP Rest API , OAuth2 ve JSON teknolojisi kullanılır.

Webhook’da aynı websocket’deki gibi sunucunuzun dışarıdakileri Event yayınlayarak bilgilendirme çabasıdır. Websocket’den farkı ise, websocket browser ile haberleşirken , webhook diğer bir uygulama sunucusu ile haberleşir.

Slack

Webhook’un ilk karşımı çıktığı yer Slack oldu. Slack içerisindeki Incoming Web Hook ve Outgoing Web Hook sayesinde Realtime’da Slack ile konuşabilirsiniz. Ayrıca Slack Slash / Komutları ‘da dışarıdaki uygulamalar ile konuşmak için bu Webhook altyapısını kullanıyor.

GitHub

Mesela bulut’daki source control ile kendi uygulamanızı entegre etmek istiyorsunuz. buradaki linki inceleyin. Aşağıdaki eventlere subscribe olmanız durumunda buna uygun davranışlara sahip uygulamanızı geliştirebilirsiniz.

Paypal, Stripe, Shopify vb..

Ödeme sistemlerine entegre sistemler geliştirebilmeniz için webhook’ları mevcut Paypal webhook, Stripe webhook , Shopify webhook. Bunlara ait eventler genelde aşağıdaki gibidir;

Web Pages, Blog vb Static Pages

Bu tip sayfalardaki güncellemeleri genelde RSS güncellemeleri ile ediniriz. Mesela Superfeedr Webhook’undan bu feedler ile ilgili eventleri nasıl yakalayabileceğinizi görebilirsiniz.

Email uygulamaları

Email uygulamalarınında Webhook ile dışarıdaki uygulamalara kendilerinde gerçekleşen eventleri duyurduğunu görebilirsiniz. SendGrid, MailChimp, Mailgun bu tip mail uygulamalarından bazıları Örneğin MailChimp webhook bakarsak aşağıdaki eventleri görebilirsiniz.

Cloud And Servers

AWS, Azure, OpenStack

Onur Dayıbaşı

Written by

Senior Frontend Developer at Thundra

Cloud And Servers

AWS, Azure, OpenStack

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade