Halk Bankası, Cloudtivi’yi seçti

Halk Bankası, Kobiler için geliştirdiği Kobi Gelişim Portalı için video içerik yönetim sistemi olarak Microsoft Azure ve Cloudtivi ürünümüzü seçti. Geçtiğimiz ay yayına başlayan portal içerisinde Kobi’leri ilgilendiren yüzlerce video yer almakta.

https://www.halkbankkobigelisim.com.tr/Portal.html

Like what you read? Give Mete Bayrak a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.