Halk Bankası, Cloudtivi’yi seçti

Halk Bankası, Kobiler için geliştirdiği Kobi Gelişim Portalı için video içerik yönetim sistemi olarak Microsoft Azure ve Cloudtivi ürünümüzü seçti. Geçtiğimiz ay yayına başlayan portal içerisinde Kobi’leri ilgilendiren yüzlerce video yer almakta.

https://www.halkbankkobigelisim.com.tr/Portal.html

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.