Korte, maar krachtige introductie tot mindfulness

Co-Searching
Jul 29, 2020 · 2 min read

Boekentip 2: Werken met mindfulness: basisoefeningen / Edel Maex

© 2008 Edel Maex, uitgegeven bij Lannoo. Vormgeving omslagontwerp: CitroenCitroen. Omslagillustratie The Wave (Katsushika Hokusai).

‘Mindfulness’ is een term die vaak de wenkbrauwen doet fronsen. Veel mensen beschouwen het als een schreeuwerige hype en associëren het met pure zweverigheid. Nochtans wordt mindfulness door de meeste psychologen aanbevolen als hét coping mechanisme bij uitstek voor de onvermijdelijke stress die deel uitmaakt van ons leven. Stress is vaak dagelijkse kost wanneer je op zoek bent naar een nieuwe job. Denk maar aan de vele motivatiebrieven die je moet schrijven. Om nog maar te zwijgen over zenuwslopende sollicitatiegesprekken…

Voor wie niet in mindfulness gelooft of geen tijd heeft om er een lijvig boek over te lezen, bestaat er gelukkig een zeer toegankelijk cd-boekje van Edel Maex!

In dit werk geeft Maex een toegankelijke introductie in de mindfulnesstraining. Dit doet hij stap per stap aan de hand van een aantal basisoefeningen zoals o.m. ademhalingsoefeningen en de ‘bodyscan’.
De auteur heeft een bijzonder aangename en rustige vertelstem die je meteen tot ontspanning brengt. Het mooi geïllustreerde boekje dient als achtergrondinfo en bevat verschillende inspirerende quotes die je meteen aan het denken zetten. Kortom: met dit cd-boekje kun je mindfulness een kans geven in slechts een paar uurtjes tijd.

Voor wie de smaak te pakken krijgt, zijn er nog enkele andere titels van Edel Maex verkrijgbaar in de reeks Werken met minduflness. In het cd-boekje Emoties leer je bijvoorbeeld hoe je kracht kunt putten uit negatieve emoties zoals angst, afgunst en woede. Het boekje Houdingen laat je inzien dat je algemene levenshouding van essentieel belang is voor jouw mentale welzijn. Door een andere houding aan te nemen kun je tot (soms verrassende) nieuwe inzichten komen.
Tot slot focust Maex zich in het boekje Beelden op meditatieoefeningen aan de hand van sterke metaforen. Zo kun je tot rust en in harmonie komen met jezelf.

Wil je mindulness een kans geven zonder hierover een lijvig boek te lezen of een speciale cursus te volgen? Dan is de reeks Werken met mindfulness zeker een aanrader!

#KeepCalm and stay mindful

Geschreven door Geoffrey Colson

Co-Searching blog

Co-Searching is een community voor én door werkzoekenden.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store