Werk zoeken met een beperking

Co-Searching
May 6, 2020 · 4 min read

Werk zoeken is niet makkelijk, en met een beperking al helemaal niet. Als ervaringsdeskundige en vrijwilliger bij Co-Searching deelt Fien graag haar ervaringen en kennis met jou!

Photo by Sarah Cervantes on Unsplash

Solliciteren of niet?

Soms geven werkgevers in een vacature al aan dat ze open staan voor diversiteit. Dit is voor mij zeker een duidelijke trigger om te solliciteren. Ook vacatures binnen je netwerk kunnen interessant zijn. Laat je echter niet tegenhouden om te solliciteren op een vacature waarbij er niets staat over diversiteit, misschien is het alsnog je droomjob…

Iets dat ik ervaren heb; je doet aanzienlijk meer sollicitaties om die ideale job te vinden dan iemand zonder beperking, dus zie dat solliciteren als een leuk project om mee bezig te zijn. Je wordt er steeds meer bedreven in, zodat je wanneer je je droomjob tegenkomt je klaar bent om die te strikken!

Vertel je over je beperking of toch maar niet?

Er zijn duidelijke voor- en nadelen. Als je beperking je werkprestaties of de veiligheid op de werkvloer beïnvloedt, vertel het dan zeker. Je bent verplicht spontaan informatie van deze aard te verstrekken tijdens een sollicitatieprocedure. Bovendien geef je je werkgever de kans aanpassingen te doen voor jou. Zo heb ik ooit gesolliciteerd voor een voltijdse functie en gevraagd of ik deze eerst voltijds mocht doen in een contract bepaalde duur om dan te bepalen of ik voor de onbepaalde duur 4/5de of voltijds zou werken. Het werd 4/5de.

Zelf voel ik me geruster als mijn werkgever het weet. Als ik een slechte nacht heb, heb ik pijn overdag, wat merkbaar is aan mijn gemoed en gezichtsuitdrukkingen. Dan heb ik graag dat mijn werkgever weet waaraan dat ligt.

Ik ben vaak genoodzaakt gaten in mijn cv te verklaren, waardoor ik dan over mijn beperkingen vertel. Ik zeg dan dat ik chronisch ziek ben en toen in een moeilijke periode zat maar dat ik de ziekte nu in de hand heb.

Ook als je beperking je een duidelijk voordeel geeft in het uitvoeren van je job — bijvoorbeeld; je leerde erdoor grenzen aangeven, jezelf motiveren, planmatig te werk gaan, je hebt veel doorzettingsvermogen gekregen– dan is het vermelden van je beperking de moeite waard.

Als je beperking geen invloed zal hebben op de job, ben je niet verplicht mee te delen dat je een beperking hebt. Dit heb ik vroeger ook al gedaan, om dan nadien tijdens het uitvoeren van de job aan te geven welke problemen er waren. Hier heb ik veel spijt van gehad. Ik werd jammer genoeg niet serieus genomen omdat ik niet initieel al vertelde over mijn beperking. Maar als je zeker weet dat je ziekte niet zal opspelen zou ik het niet zeggen, dan weet je ook zeker dat het niet meespeelt in de selectie.

Hoe geef je het beste uitleg over je beperking?

Het belangrijkste is zonder angst op zoek te gaan naar werk. Weet wat je kan en laat dit zien. Zo maak je de beste kans. Vertel hoe graag je wilt werken, hoe gemotiveerd je bent. Dit maakt een goede indruk!

Denk zelf na over eventuele oplossingen en stel deze voor. Wees concreet. Eventueel kun je met iemand die je goed kent op voorhand nadenken over deze oplossingen. Zo geef ik steeds aan pauzes nodig te hebben, vraag ik naar een middagpauze van een uur en vraag ik toestemming met een koptelefoon te mogen werken tijdens drukke momenten op kantoor. Ook vraag ik na of er een rustige/stille ruimte is. Deze elementen zijn doorslaggevend bij het nemen van een beslissing. Tenslotte moet niet enkel jij goedgekeurd worden, het sollicitatiegesprek is ook jouw kans om de job en het bedrijf door te lichten.

En wat met je motivatiebrief en CV?

Als je het vertelt in je cv of motivatiebrief dan weet je, wanneer je bent uitgenodigd, dat je een eerlijke kans krijgt. Heb je gaten in je cv en zijn die te verklaren door je aandoening dan is het ook interessant te vertellen over je beperking in je cv of motivatiebrief. Denk echter wel aan de tips hierboven. Leg zeker vooral de nadruk op je vaardigheden. In mijn ervaring heb je meer kans uitgenodigd te worden als je niets vermeldt. Bovendien heb je in een persoonlijk gesprek beter de kans om in detail uitleg te geven over je beperkingen en mogelijkheden.

Tot slot

Zoek de juiste job. Ga niet voor een voltijdse als je dit niet aan kan (eentje waar ik zelf — heel erg vaak- over gestruikeld ben).

Geloof in jezelf en zet door. Als je niet in jezelf gelooft kun je een ander ook niet overtuigen van je kunnen. Vind je niet de job die je zoekt dan is vrijwilligerswerk misschien een optie? Dit kan de weg effenen voor betaald werk.

Ga na wat je doelen zijn en maak ze waar! Je kunt het!

Geschreven door Fien De Waele

Co-Searching blog

Co-Searching is een community voor én door werkzoekenden.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store