Samen werken aan de Digitale Overheid

Vandaag vond het evenement “Maak Het Bruikbaar Festival 2017” plaats, georganiseerd door de “Gebruiker Centraal”. Het doel van dit festival (en de stichting) is bijdragen aan een betere en gebruiksvriendelijke(re) digitale overheid, waar de gebruiker centraal staat. De editie van 2017 is mogelijk gemaakt door Bureau Digicommissaris.

Een vaak terugkerend onderwerp van gesprek was hergebruik. Hergebruik van stijlen (“hoe ziet het er uit”), hergebruik van interactiepatronen (bijvoorbeeld “hoe log ik in”), om de herkenbaarheid en bruikbaarheid van digitale applicaties te verbeteren.

Hergebruik van oplossingen is fijn voor de gebruiker, omdat die dan niet telkens op een andere manier dingen hoeft te doen. Het is ook fijn voor de ontwikkelaar, omdat die niet telkens opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. En dat is vervolgens fijn voor de opdrachtgever (en uiteindelijk de belastingbetaler), omdat die niet telkens opnieuw voor hetzelfde hoeft te betalen.

Hergebruik heeft alleen één probleem: het is technisch. Hergebruik van stijl is in de praktijk het maken en delen van “stijlbestanden” (buzzword: css: cascading style sheets). Hergebruik van componenten is het maken en delen van stukjes programmeercode, of het gebruiken van dezelfde online systemen (buzzword: APIs: application programming interfaces).

En daar kunnen bestuurders en managers vaak maar beperkt over meepraten.

Gevolg: ontwikkelaars zijn aan zichzelf overgelaten. Op basis van persoonlijke voorkeur worden systemen gebouwd, waardoor het moeilijk is voor andere ontwikkelaars om daar aan mee te bouwen (laat staan over te nemen als er onverwachts iets gebeurt), en voor overheden om oplossingen uit te wisselen.

Een natuurlijke reactie van bestuurders is om aan te dringen op meer regels en standaarden. Daar gaat het mis, omdat draagvlak ontbreekt en controle moeilijk is. En omdat de technologie zich sneller ontwikkelt dan regels kunnen bijbenen, blijven overheden zitten met achterhaalde techniek, of er wordt om de regels heen gewerkt.

Stichting Code for NL zet daarom in op community. Wij zijn een netwerk van designers en developers, werkend aan digitale toepassingen voor de overheid, dat regelmatig samenkomt om kennis uit te wisselen, projecten op elkaar af te stemmen en samenwerkingen aan te gaan.

Een actief netwerk van developers zorgt ervoor dat er levende standaarden zijn, levendige discussies over best practices, te gebruiken technieken en ethische vraagstukken, en zorgt voor een duidelijk beeld van de benodigde digitale infrastructuur. Op die manier kunnen we “bottom-up” concreet bijdragen aan een betere digitale overheid.

Samen met ICTU organiseren we op 21 september de eerste meetup voor developers en designers om op bovenstaande zaken in te gaan. Aanmelden kan op:

https://www.meetup.com/Code-For-NL/events/239335516/

Meer weten? Neem contact op met Johan Groenen (johan@codefor.nl).

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.