Eski Dost Yeni Yüzüyle, Widget’lar

Çağatay Çitken
Jul 16 · 5 min read
Image for post
Image for post
Ana Ekran Widget’ları


  • iOS 14 (şimdilik beta) kurulu bir Apple cihazı. Bu madde bir zorunluluk olmamakla beraber, bu yazıyı kaleme aldığım zaman için konuşuyorum, XCode 12 beta 1 simülatörleri widget’larınızı widget galerisinde oluşturamamakta. Tam anlamıyla geliştirmenizi tecrübe etmek isterseniz cihazınız olması gerekiyor.
  • XCode 12. Evet, bu da kesinlikle sahip olmanız gereken maddelerden. WidgetKit için XCode’un 12. sürümünde geliştirme yapmalısınız. Bu yazıyı kaleme aldığım zaman içinde XCode 12 Beta 1 sürümü kullandım.


Anlamamız gereken 3 protocol ve 2 tane view var.

  • Widget Protocol: Bu protocol widget struct’ımız tarafından conform edilmesi gereken protocol. İçerisinde daha önce bahsettiğim konfigürasyonları içerecek bir body bulunuyor. Bu sistem tarafından kullanılacak asıl widget’ımız diyebiliriz.
  • TimelineEntry Protocol: Bu protocol tipini sağlayan struct’ımız widget’ımızın kullanacağı bilgileri içermeli. Ek olarak protocolden gelen zorunlu date bilgisi, taşıdığı bilginin ne zaman gösterilmesi gerektiğini işaret ediyor.
  • TimelineProvider Protocol: Widget’ımız bu protocol’ü sağlayan struct’ı kullanarak kendini zamanı geldiğinde doğru şekilde konfigüre ediyor.
  • PlaceholderView: Bu view widget’ımızın contenti yüklenme aşamasındayken widget içerisinde gösterilecek.
  • EntryView: Bu view ise içinde entry yani bilgiyi bulunduran ve kendini bu bilgiyle dolduran, widgetımızın gerçek arayüzü.
Image for post
Image for post
Ana Widget
Image for post
Image for post
Entry Model
Image for post
Image for post
Placeholder and Widget Views
Image for post
Image for post
Provider
  • .after(_ date:) Bu yöntemi spesifik bir zamandan sonra widget’ımızın kendini yenilemesi için kullanabiliriz. Örneğin bir borsa bilgisi içeren widget kullanıyor isek, widget’ın kendini borsanın açık olduğu zamanda yenilemesini sağlayabiliriz.
  • .never Bu yöntemi kullanırsak widget’ımız kendini yenilemeyi bırakacaktır. Tekrar yenilemeyi tetiklemek için uygulama içerisinden WidgetCenter reloadTimelines(ofKind:) fonksiyonunu çağırmamız gerekiyor. Buna bir kullanım örneği vermek gerekirse, widget’ınızdaki bilgiler kullanıcının uygulamaya login olmasıyla anlamlı olacak bir duruma geldiyse bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Widget’larla Neler Yapamazsınız

Yenilenen widget’ların ne kadar güçlü olduğu konusunda çok konuştuk, ancak değinmem gereken WidgetKit’in yapamadığı(yapmak istemediği?) birkaç ufak detay var.


Commencis

We help leading brands to grow and scale in digital…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store