Mobil Uygulamalar Yeniden Tanımlanıyor — App Clip

Alican Yilmaz
Jul 16 · 8 min read
Image for post
Image for post
Resim: App clip görsel kodu

App Clip’lere Nasıl Ulaşacağız?

Image for post
Resim: App clip tetikleme akışı

Yeni Bir Motto: Şip-Şak Uygulama Deneyimi

Image for post
Image for post
Resim: App Clip açılış ekranı

Alışılmışın Dışında Bir Kullanıcı Tecrübesi

Image for post
Image for post
Resim: Sign in with Apple
Image for post
Image for post
Resim: Apple Pay

Kullanılabilecek Geliştirici Yapıları

Geliştiriciler İçin Yeni Konum Doğrulama Sistemi

8 Saate Kadar Bildirim Gönderebilme

Kullanıcı Gizliliği

Tasarım Rehberi

Bir App Clip — Bir Çok App Clip Deneyimi

Image for post
Image for post
Resim: Kahve senaryosu için app clip akışı

Geliştiricileri Neler Bekliyor?


Mobil Uygulama Deneyiminde Yeni Bir Soluk

Commencis

We help leading brands to grow and scale in digital…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store