လူ

saturngod
saturngod
Aug 16, 2017 · 2 min read

Time-Off Management System

ရံုးမွာ လူ ၅ ေယာက္ပဲ ရိွသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ HR system မရိွသလို လတ္တေလာ Google Form နဲ႕ ခြင့္ တင္သည့္ ကိစၥကို ေျဖရွင္းျဖစ္တယ္။ သို႕ေပမယ့္ လတိုင္း pay slip generate လုပ္ဖို႕ ဒါမွမဟုတ္ ခြင့္ ဘယ္ေလာက္ က်န္ေသးလဲ ဆိုတာကို သိဖို႕ အတြက္က google form ကေန ျပန္ျပန္ တြက္ ၾကည့္ေနရတယ္။ ဒါနဲ႕ system ေလး တစ္ခု လုပ္မယ္ဆိုျပီးေတာ့ လူ ကို လုပ္ျဖစ္သြားပါတယ္။

လူကို မလုပ္ခင္မွာ အျခား cloud feature ေတြ script ေတြ ရွာၾကည့္ပါတယ္။ SAAS ေတြထဲမွာ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတာေလးေတြ ရိွတယ္။ သို႕ေသာ္ ေစ်းမ်ားတာရယ္ ေနာက္ျပီးေတာ့ laravel ကို စမ္းၾကည့္ခ်င္တာေၾကာင့္ ကိုယ္တိုင္ေရးျဖစ္သြားပါတယ္။

Image for post
Image for post

Features

အဓိကေတာ့ ရိုးရိုးရွင္းရွင္းေလးပါပဲ။ ဘယ္သူေတြ ခြင့္ယူဖို႕ ရိွတယ္။ ဘယ္သူေတြက ဒီလထဲမွာ လုပ္သက္ ဘယ္ႏွႏွစ္ ရိွျပီ။ ေနာက္ျပီး ဒီလထဲမွာ ေမြးေန႕ဘယ္သူေတြ ရိွတယ္။ အဲဒီ ၃ ခု ကို သိခ်င္တာေၾကာင့္ home screen မွာ ေဖာ္ျပထားတယ္။ ခြင့္တိုင္တာကို ခြင့္ျပဳျပီးတာနဲ႕ ရံုးကလူေတြက ဘယ္သူ ခြင့္ယူထားလဲဆိုတာကို သိႏိုင္ပါတယ္။

Image for post
Image for post

လူတစ္ေယာက္ျခင္းစီ ရဲ႕ Profile information ကိုလည္း ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ Profile တစ္ခုကို ဝင္လိုက္တာနဲ႕ အသက္ဘယ္ေလာက္ရိွျပီ ရံုးမွာ လုပ္သက္ ဘယ္ေလာက္ရိွျပီ စတာေတြကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

ခြင့္တိုင္လိုက္တာနဲ႕ email နဲ႕ slack ဆီကို တိုက္ရုိက္ပို႕ေအာင္ ဖန္တီးထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူခြင့္တိုင္လဲဆိုတာကို ခ်က္ျခင္း သိႏိုင္ပါတယ္။

Email အတြက္က mailgun ကို အသံုးျပဳထားျပီး slack အတြက္ကေတာ့ incoming webhook နဲ႕ ဖန္တီးထားပါတယ္။

Bootstrap 4 ႏွင့္ NowUI Kit ကို အသံုးျပဳထားသည့္အတြက္ responsive design က အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ပါတယ္။

Setup

Laravel ျဖစ္သည့္အတြက္ .env file ကို ျပင္ဖို႕ လိုပါတယ္။ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ github မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Todo

အခုမွ အစျဖစ္လို႕ ထပ္ျဖည့္ဖို႕ feature ေတြ အမ်ားၾကီး လိုအပ္ေနပါေသးတယ္။

  • iCal file support
  • REST API
  • Android App
  • iOS App
  • Payslip Generate
  • Filter Time-off by date range

စတာေတြကို ထည့္သြင္းထားဖို႕ စဥ္းစားထားပါတယ္။

Download

Opensource ျဖစ္ျပီးေတာ့ GitHub မွာ download ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ ျပႆနာမ်ားကို Github issues မွာ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

COMQUAS

Startup in Yangon, Myanmar.

saturngod

Written by

saturngod

Husband,Father. Love to do Mobile App Development and running a startup in Yangon, Myanmar. Founder of COMQUAS

COMQUAS

COMQUAS

Startup in Yangon, Myanmar. Thought of UI/UX and mobile development.

saturngod

Written by

saturngod

Husband,Father. Love to do Mobile App Development and running a startup in Yangon, Myanmar. Founder of COMQUAS

COMQUAS

COMQUAS

Startup in Yangon, Myanmar. Thought of UI/UX and mobile development.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store