Later als ik groot ben..

Concept7
Concept7
Jun 20, 2018 · 4 min read
Image for post
Image for post

CMD-studente Willemien ter Haar kwam een dagje bij ons op kantoor kijken. Lees hieronder haar ervaringen!

Voor wie het nog niet wist, het toekomstige vakgebied van een CMD student is zo ontzettend groot. Er zijn zoveel verschillende richtingen en beroepen waar je uit kan kiezen. Voor een vak moesten we onder andere een bedrijf bezoeken. Dit liet ik mij geen twee keer zeggen. Snel ging ik op zoek naar bedrijven die mij interessant leken.

Mijn interesses liggen op dit moment vooral bij concepting en design. Mijn zoektocht naar een inspirerend bureau in de buurt begon bij Google. Al snel kwam ik op de website van Concept7 terecht. Mijn oog viel op de term Human Centered Design. Hier had ik al eerder van gehoord en hier wilde ik zeker meer van weten. Enthousiast mailde ik of ik binnenkort een keertje langs kon komen. Al snel kreeg ik een mail terug waar ik heel blij van werd. Ik werd uitgenodigd voor de weekstart en aansluitend mocht ik vragen stellen aan een aantal werknemers.

Image for post
Image for post

Vol spanning fietste ik maandagochtend heel Groningen door om uiteindelijk aan te bellen bij Concept7. Ik werd ontvangen in het kantoor compleet met flexplekken en grote planten. Elke maandag begint het team met een weekstart. Tijdens de weekstart verteld iedereen waar hij of zij de afgelopen week aan gewerkt heeft, in het weekend heeft gedaan en waar hij of zij de komende week mee bezig gaat.

Na de weekstart mocht ik apart met een aantal werknemers praten. Eerst sprak ik met Hannah, de projecteigenaar. Zij vertelde wat het bureau allemaal doet, hoe zij te werk gaan en hoe een samenwerking met een klant gaat. Bij Concept7 zijn ze vooral bezig met gebruikersonderzoek, strategie en ontwerp. Eerst wordt het probleem uitgebreid onderzocht. Daarna houdt iemand anders zich bezig met het concept en de strategie. Vervolgens wordt er een prototype voor het digitale product gemaakt. Deze wordt later vormgegeven door een Visual Designer.

Ik vertelde over mijn interesses en waar ik wel meer over wil weten. Hannah vertelde hoe deze interesses in hun bureau naar voren komen en met wie ik het beste over deze onderwerpen kon praten.

Image for post
Image for post

Marijn houdt zich vooral bezig met strategie en concepting. Ik vroeg hem van alles over concepting. Hoe ontstaat een goed concept? Waar moet je aan denken? Hoe kun je jezelf hierin trainen? Hij beantwoorde mijn vragen met duidelijke toelichting en daarnaast gaf hij veel informatie.

Ook sprak ik met Emma, een stagiaire Visual Design. Zij zit nu in haar derde jaar CMD, aan haar kon ik dus vragen stellen over de studie en haar stage. Daarnaast vroeg ik haar hoe zij erachter kwam wat ze leuk vindt om te doen en waar ze zich later mee bezig wil houden.

Verder sprak ik met Sjoerd die mij van alles vertelde over onderzoek en User Experience. Hij vertelde vol passie over verschillende soorten gebruikersonderzoek en hoeveel meerwaarde een onderzoek heeft. Ook vertelde hij levendig over zijn eigen ervaringen en beslissingen op het gebied van onderwijs en loopbaan. Daarna vroeg ik of hij de term User Experience kon uitleggen. Een mooie term die vaak gebruikt wordt, maar wat houdt het precies in?

Als laatste sprak ik met Marc, de directeur. Hij vroeg hoe ik de dag tot nu toe had ervaren. Nadat ik op deze vraag enthousiast reageerde vroeg hij of ik nog meer vragen had. Ik vroeg naar zijn rol in de organisatie. Marc begon te vertellen over de werkwijze van Concept7. Het bureau werkt via holacratie, een zelfsturend team. Met deze werkwijze kan iedereen een rol of meerdere rollen vervullen. Deze vormen samen verschillende cirkels, bijvoorbeeld de cirkel van organisatie. Daarnaast benadrukte Marc de rol van Human Centered Design binnen Concept7, dit is eigenlijk de filosofie waaruit zij werken.

Al met al was het een ochtend vol boeiende informatie en nieuwe indrukken. In het kantoor hing een fijne, open sfeer. Er was veel contact tussen de werknemers en iedereen staat eigenlijk op gelijk niveau. Deze relaxte werksfeer kwam naar voren tijdens de weekstart en de gezamenlijke lunch. De rest van de tijd ging iedereen druk bezig met zijn eigen taken. Wat ik heel leuk vond was dat iedereen wel tijd wilde vrijmaken om met mij te praten. Ik kreeg heel veel ervaringen, verhalen en tips te horen. Heel interessant hoe iedereen zijn eigen functie heeft en dit vol enthousiasme met mij wilde delen.

Ik heb echt veel geleerd van mijn bezoek aan Concept7. Door met de verschillende werknemers te praten kreeg ik meer inzicht in het vakgebied en hoe iedereen met elkaar samenwerkt. De verschillende ervaringen en informatie hebben weer nieuwe vragen bij mij naar boven gebracht en onderwerpen waar ik wel meer van wil weten. Ik zou iedere student willen aanraden om eens een kijkje te nemen bij een bedrijf die behoort tot jouw toekomstige vakgebied. Het is nooit te vroeg om te leren!

Concept7

Digital design for humans

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store