Meerstad: wonen in ontwikkeling

Concept7
Concept7
Jan 9, 2019 · 3 min read

Van naamsbekendheid naar conversie

Meerstad is een woon- en recreatiegebied vlakbij de stad Groningen: midden in de natuur maar met het centrum om de hoek. Bureau Meerstad is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het gebied en focuste zich de afgelopen jaren op het vergroten van de naamsbekendheid bij inwoners in Noord-Nederland.

Het is nu tijd voor een nieuwe missie: het verkopen van beschikbare woningen en kavels in het gebied. Met een redesign van de site wil Bureau Meerstad zoveel mogelijk potentiële kopers bereiken en enthousiast maken om te komen wonen in Meerstad.

Gemakzoekers en Vrijheidszoekers

Om ons onder te dompelen in de wereld van onze opdrachtgevers verzorgden wij een ‘deep dive’ sessie. Een sessie met de klant waarin we ontdekken; Wie is de organisatie, wat zijn haar ambities, haar valkuilen en haar wensen. Wie zijn de doelgroepen, wat zijn hun behoeftes en drempels en alles met 1 centraal doel: hoe laten we de doelgroep verliefd worden op hun nieuwe droomlocatie?

Alle inzichten en bevindingen vingen we in een customer journey. De customer journey is gericht op de doelgroep die we ‘Verhuisgeneigden’ noemen. Mensen die overwegen te gaan verhuizen. Hierbij maken we onderscheid tussen ‘Gemakzoekers’ en ‘Vrijheidszoekers’. Oftewel mensen die een woning willen kopen en mensen die liever een kavel kopen.

Verliefd op een locatie

We bepaalden met Bureau Meerstad het concept voor de nieuwe site: “Op de website word ik als klant verliefd op de locatie Meerstad en word ik perfect begeleid in het vinden van mijn droomhuis of bij de aankoop van mijn kavel.” De conceptgedachte vertaalden we door in het ontwerp, om te beginnen met ontwerpprincipes. Zij bepalen de look & feel en de ervaring van de site:

Show, don’t tell. Hierbij gebruiken we beeldvullende foto’s en video’s, met sfeerimpressies en plattegronden;

Wees volledig. We bundelen relevante informatie op één plek, zowel over de woning als informatie over het gebied. En we maken aankoop processen inzichtelijk;

Kijk naar de toekomst. We benadrukken niet het heden (het gebied is immers nog in ontwikkeling), maar leggen de nadruk op hoe Meerstad gaat worden. We doen daarbij geen valse beloftes.

Dit werkten we concreet uit in het prototype en de grafische vormgeving van pagina’s.

Gebruikerstest: de kracht van fotografie

Onze uitwerkingen testen wij altijd met gebruikers. Voor Bureau Meerstad hebben we dat gedaan met een eyetrackonderzoek. Hiermee krijg je de bevestiging of de gebruiker het concept en de uitwerking ook daadwerkelijk begrijpt.

Originele headerafbeelding

De eyetrack liet zien dat het concept werkte; gebruikers kregen de Meerstad beleving goed mee en werden duidelijk door de informatie geleid. Een onverwacht inzicht zat in de letterlijke waarde van de fotografie: doordat er in de testversie veel foto’s zaten van kinderen kregen sommige testers het gevoel dat Meerstad alleen gericht was op jonge gezinnen. Dit was voor ons een makkelijke fix: door meer af te wisselen in de fotografie werd de vrijheid en diversiteit van Meerstad al snel veel duidelijker voor de doelgroep.

Na de ontwerpfase zijn Ilionx voor de back- en Alserda Media voor de front-end druk aan de slag gegaan met de implementatie wat in het nieuwe jaar resulteerde in de gloednieuwe site voor Meerstad.

Digital Design for humans.

Wij zijn Concept7. Wij helpen organisaties om klantgericht te werken en maken samen digitale producten waar mensen écht van houden.

Concept7

Digital design for humans

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store