Nauw samenwerken: een must in iedere sprint

Concept7
Concept7
Oct 12, 2015 · 3 min read

Samenwerken geeft mooie resultaten, weten we bij Concept7. Hoe meer we met de klant beslissen, hoe beter. Daarom werken we graag in sprints. Een intensief proces waarbij de klant op ieder moment van de dag betrokken is.

We houden er altijd al van om onze klanten bij ons proces te betrekken. Nu gaan we daar nog een stapje verder in. Worden we nog intiemer. Tijdens een sprint betrekken we een klant bij alles wat we doen. Elke keuze die we maken, maken we in overleg.

Dat werkt echt ontzettend gaaf. Neem Roompot, waarvoor (of beter gezegd waarmee) we de ‘Mijn Omgeving’ hebben herontworpen. Een plek waar vakantiegangers hun account- en betalingsgegevens kunnen inkijken, maar waar het nu ook mogelijk is om een aantal leuke en handige extra’s bij te boeken.

Inzichten combineren
Vanaf dag 1 merkten we hoe efficiënt het is als je verschillende inzichten met elkaar combineert. Terwijl onze contentstrateeg, ux designer en visueel ontwerper aan de slag gingen met user stories, leverde Roompot statistieken en cijfers aan. Op die manier hadden we al snel in de gaten wat we bezoekers in hun gepersonaliseerde omgeving konden bieden. Welke ideeën prioriteit krijgen. En of zoiets natuurlijk ook mogelijk is. Iemand een huisje laten boeken op een plek die hij zelf aanwijst is leuk bedacht, het moet technisch en organisatorisch ook haalbaar zijn.

Een week lang werd er keihard geknald. We hielden contact met elkaar op Slack, planden via Hangout een dagelijkse standup in en het projectteam van Roompot schoof zelfs een dagje bij ons aan. Noem het contact intens, maar continue feedback is onmisbaar als je na een week al resultaat wilt opleveren.

,,Door onze nauwe samenwerking weten we precies wat er speelt. Dankzij korte lijntjes en snelle feedback kunnen we snel op elkaar inspelen. In een proces waar tijd geld kost, is dat erg fijn. Omdat je snapt waarom bepaalde designkeuzes zijn gemaakt, kun je dit bovendien intern beter presenteren.’’
Wesley Koolen, Roompot vakanties

Het grote voordeel van zo’n samenwerking is dat niemand met vragen blijft zitten. Neem je klanten mee in je designproces, dan snappen zij ook waarom je bepaalde keuzes maakt. Hoeveel werk het kost en hoeveel stappen er worden gezet om tot een eindproduct te komen. Of waarom sommige ideeën afvallen. In ruil daarvoor mag je van je klanten verwachten dat zij mandaat hebben om snel knopen door te hakken, tijd hebben om gedurende de sprint constant feedback te geven beschikbaar zijn voor vragen.

Wil je ook eens werken in een sprint? Afhankelijk van de opdracht, zou de week er ongeveer zo uit kunnen zien:

 • Maandag
  Onderzoeken van de uitdaging en bepalen van scope. Daarna eerste idee verkenning.
 • Dinsdag
  Voorbereiden gebruikerstest en een experiment opzetten.
 • Woensdag
  Maken prototype.
 • Donderdag
  Gebruikerstest uitvoeren en maken van eindproduct.
 • Vrijdag
  Afronden eindproduct en learnings voor vervolgsprints.

Bevindingen die we graag met je willen delen

 • Het is best spannend om zo’n intensieve relatie te hebben met je klant, maar het is uiteindelijk heel waardevol. Betrek ze bij je proces, neem ze stap voor stap mee in je keuzes en haak ze aan bij stand-ups. Wees open en eerlijk over alles wat je doet.
 • Doe aan verwachtingsmanagement. Bereid klanten voor op een sprint. Vertel wat ze te wachten staat. Waarom dingen anders lopen dan verwacht. Waarop je designkeuzes zijn gebaseerd. Dat maakt het voor hen makkelijker om inzicht te krijgen in je proces en knopen door te hakken.
 • Doordat je met verschillende disciplines tegelijkertijd aan 1 opdracht werkt, kun je ontzettend efficient werken. Je hoeft elkaar niet continu te briefen, waardoor je minder uren gebruikt en een beter op elkaar afgestemd resultaat krijgt.
 • Laat je ook eens inspireren door Google Ventures, die hun ervaringen met sprints in een boek hebben beschreven.

Dit is een artikel van Concept7

Concept7

Digital design for humans

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store