Op = op! Het principe van schaarste op je site

Concept7
Concept7
Jul 31, 2013 · 3 min read

Misschien herken je het. Dat gevoel van ‘ik ga nu kopen’ anders ben ik te laat. Onze hersenen lijken te denken: ‘Als er nog maar zo weinig van is, dan moet ik het hebben!’ Hoe komt het dat het zo werkt?

We willen uniek zijn

Vanuit de biologie gezien is het schaarste principe te herleiden naar een soort van overlevingsdrang. Kijk maar naar voedsel. Als er veel is overeten we snel en gaan we hamsteren bij de Albert Heijn. Dan hebben we nog eens wat, voor als er minder voedsel aanwezig is. Het is een sterk principe, dat in de loop van de jaren steeds meer de commercie raakt.

Daarnaast willen we als mens graag uniek zijn. Als je unieke dingen hebt, dan zegt dat iets over hoe (uniek) je zelf bent. We hebben allemaal wel een behoefte om bij een groep te horen, maar tegelijkertijd vinden we het belangrijk om onze eigen ik te benadrukken. De beste man Maslow heeft hier zinnige dingen over gezegd: hoe hoger je in zijn piramide komt, hoe belangrijker het is om jezelf als uniek persoon neer te zetten. Het schaarste principe speelt hierop in. Als iets schaars is lijken we het (nog) meer te willen dan wanneer iets in overvloed is.

Voorbeeld: zwarte parels

De zwarte parels van Tahiti verkochten niet al te best. Ze pasten niet in het modebeeld en zo heel mooi vonden mensen ze niet. Nu wordt verteld hoe uniek de parel is, zeldzaam en moeilijk te kweken, gaat de verkoop ineens als een tierelier. De prijs van 1 pareltje ligt tussen de 75 en de 6000 euro en een zwarte parelketting kan oplopen tot wel 35.000 euro.

Voor zover de hoe-het-komt-kant van het schaarste principe. Maar wat kun je er nou eigenlijk mee? Als je het principe snapt, kun je ‘m gebruiken om andere mensen te overtuigen. Op je site bijvoorbeeld, van je producten of ideeën. Er zijn veel bedrijven die dat al doen.

Voorbeeld: Booking.com

Op de site van Booking.com wordt het schaarste principe slim toegepast. ‘Nog maar 4 beschikbaar’ ‘Laatste kans!’ en ‘Uitverkocht!’. Je kunt maar beter snel boeken.

booking_screenshot
booking_screenshot

Tips voor op je site

Zelf het schaarste principe toepassen op je site? Hieronder een paar tips.

Win-win situatie voor jou en je bezoeker

Als je het schaarste principe goed toepast, kun je dus een win-win situatie creëren. Een win voor zowel jou als bedrijf als voor de bezoeker van je site. Uiteraard is het wel de bedoeling dat je eerlijk blijft. Iemand bedriegen kan op korte termijn misschien wat opleveren, zoals bij alle overtuigingsprincipes van Cialdini, zorgen eerlijkheid en vertrouwen voor het succes op de lange termijn.

Dit is een artikel van Concept7

Concept7

Digital design for humans

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store