Nieuwe Technische Voorlichting voor brandwerende doorvoeringen

Geen discussies, meer brandveiligheid

Vanaf nu bestaat er een Technische Voorlichting voor de correcte uitvoering van brandwerende doorvoeringen.

Omschrijvingen

De nieuwe TV geeft de plaatsingsvoorschriften van diverse afdichtingsmiddelen voor leidingen, luchtkanalen, lineaire voegen en andere verzwakkingen. Die voorschriften waarborgen de vereiste brandweerstand. Ook typeoplossingen voor de afdichting van bepaalde leidingdoorvoeringen staan uitvoerig beschreven, net als principiële oplossingen met betrekking tot de plaatsing van brandwerende voorzieningen.

Handige fiches

De TV beschikt over heel wat interessante en praktische fiches met bruikbare oplossingen.

Plaatsingsvoorschriften

Ook contactdozen moeten op een gepaste manier afgedicht worden (c) Helia

Praktisch werkdocument

--

--

Een selectie van teksten die eerder verschenen in De Vlaamse Schilder, De Vlaamse Schrijnwerker, Info NaVAP en Parket-Parquet. Meer informatie: www.bouwmagazines.be

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store