Đốt vĩnh viễn 3,5 tỷ Token BEP-2 COS để cân bằng 10 tỷ COS.

ContentosHome
Dec 14, 2020 · 3 min read
Image for post
Image for post
Photo by Jp Valery on Unsplash

Các COSers thân mến,

Chúng tôi thường xuyên nhận được câu hỏi từ cộng đồng của mình về lý do tại sao tổng nguồn cung cấp Token COS là 13,5 tỷ trên CoinMarketCap trong khi các trang web khác như CoinGecko hiển thị là 10 tỷ, trong khi báo cáo chính thức của Contentos tuyên bố tổng nguồn cung cấp token COS là 10 tỷ.

Đây là lời giải thích của chúng tôi.

Vào năm 2018, khi Contentos ra mắt, chúng tôi đã phát hành 10 tỷ token ERC-20 COS. Whitepaper của chúng tôi cho biết rằng 3,5 tỷ Token COS sẽ được khai thác trên Mainnet Contentos trong khoảng thời gian 12 năm, có nghĩa là cho đến khi ra mắt mạng chính Contentos, không ai có quyền truy cập vào 3,5 tỷ Token COS. Trong trường hợp này, nhóm của chúng tôi đã quyết định sử dụng “hợp đồng thông minh vô hiệu (null smart contract) để khóa vĩnh viễn 3,5 tỷ token ERC-20 COS này.

Vào tháng 6 năm 2019, nhóm Contentos đã quyết định phát hành Token BEP-2 COS trên Binance Chain để thay thế COS ERC-20 ban đầu. Sau khi thay thế, COS được lưu hành chính thức là mã thông báo BEP-2 COS trước khi mạng chính Contentos ra mắt.

Tuy nhiên, vào đầu năm nay, để tích hợp với một số sàn giao dịch hàng đầu như Bithumb hoặc CoinOne, tổng cộng 600 triệu Token ERC-20 COS đã được đúc và tổng cộng 600 triệu Token BEP-2 COS đã bị đốt cháy, để giữ tổng nguồn cung ở mức 10 tỷ.

Vấn đề tính sai phát sinh từ 3,5 tỷ ERC-20 COS bị khóa vĩnh viễn thông qua hợp đồng thông minh vô hiệu, mà ngay cả nhóm Contentos cũng không thể lấy lại và đốt. Đây là lý do tại sao tính toán từ CoinMarketCap luôn đưa ra tổng cộng 9,4 tỷ Token BEP-2 COS cộng với 600 triệu mã thông báo ERC-20 COS (cộng thêm vào tổng số 10 tỷ mã thông báo) ngoài 3,5 tỷ ERC-20 COS bị khóa vĩnh viễn, dẫn đến tổng nguồn cung là 13,5 tỷ.

Trong vài tháng qua sau khi nhóm Contentos có vô số cuộc thảo luận với nhóm CoinMarketCap, quyết định cuối cùng đã được đưa ra là đốt vĩnh viễn 3,5 tỷ Token BEP-2 COS. Sau khi quá trình đốt hoàn thành, tổng nguồn cung sẽ chính xác: 5,9 tỷ Token BEP-2 COS + 4,1 tỷ Token ERC-20 COS = tổng nguồn cung là 10 tỷ Token. Quá trình đốt Token sẽ không có tác động trực tiếp đến lưu thông thị trường hiện tại và với tư cách là người sáng tạo và người dùng Contentos, bạn vẫn có thể tham gia vào phần thưởng khuyến khích nội dung trên Mainnet Contentos với 3,5 tỷ Token.

Contentos VN

Contentos — Hệ sinh thái nội dung phi tập trung toàn cầu

ContentosHome

Written by

Revolutionary blockchain-based global content ecosystem where the rights and value will be returned to users. https://www.contentos.io/

Contentos VN

Contentos là một hệ sinh thái về nội dung số phi tập trung lớn nhất trên toàn cầu được đầu tư bởi Binance Labs. Nhằm mục đích tạo ra một hệ sinh thái nội dung phi tập trung, nơi có thể được sản xuất, xác thực và phân phối tài sản một cách tự do minh bạch.

ContentosHome

Written by

Revolutionary blockchain-based global content ecosystem where the rights and value will be returned to users. https://www.contentos.io/

Contentos VN

Contentos là một hệ sinh thái về nội dung số phi tập trung lớn nhất trên toàn cầu được đầu tư bởi Binance Labs. Nhằm mục đích tạo ra một hệ sinh thái nội dung phi tập trung, nơi có thể được sản xuất, xác thực và phân phối tài sản một cách tự do minh bạch.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store